ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญบุคลากรที่สนใจส่งบทความเข้าร่วมกับ 4th Global Conference on Entrepreneurship and Economy in an Era of Uncertainty

U-Recommend แนะนำหลักสูตรบริหารธุรกิจ ปี 2024

Announcement 2022 Undergraduate Admission (Final Round) – BBA (International Program) (International Students Only) KMITL Business School King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang

Announcement Direct Admission (Final Round) (Academic Year 2022) Bachelor of Business Administration (International Program) KMITL Business School King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

KBS ยกเครื่องหลักสูตรบริหารธุรกิจ Go Online& Go Inter

ช่องทางติดต่ออาจารย์ผู้สอนแต่ละหลักสูตร ประจำปีการศึกษาที่ 1/2564

ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการประกันอุบัติเหตุนักศึกษาสถาบัน

Announcement of Eligible Candidates for Qualifying Examination  in Academic Year 2020 (2nd Semester)

รายชอผู้ มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรโท-เอก (นานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 1-2564

การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจเพื่อเข้าศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

Undergraduate Scholarship 2021 B.B.A (International Program), KMITL Business School

ประเด็นการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) ปีงบประมาณ 2564

ประกาศคณะบริหารธุรกิจ เรื่อง การดำเนินการวัดผลและประเมินผลการเรียน ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศด่วน หลักสูตรบริหารธุรกิจ

รายละเอียดการติดต่ออาจารย์ผู้สอน ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563 คณะบริหารธุรกิจ

ประกาศการดำเนินการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 2/2563

ประกาศแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนรายวิชาฝึกงาน โครงงานพิเศษ วิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ ปัญหาพิเศษ การศึกษาอิสระ หรือรายวิชาอื่นๆ ที่มีลักษณะเดียวกัน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)

กำหนดการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

Announcement of Direct Admission (Early Round) Bachelor of Business Administration (International Program), Academic Year 2021

ANNOUNCEMENT KMITL Business School Admission to the Doctor of Philosophy in Industrial Business Administration and Master of Business Administration in Industrial Business Administration (International Program) Academic Year 2020 (2nd Semester)

ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน รายวิชาศึกษาทั่วไป ให้ เข้าร่วมกลุ่มไลน์ ตามรายชื่อวิชาและกลุ่มเรียนของตนเองให้ถูกต้อง

กิจกรรมปฐมนิเทศออนไลน์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

รายละเอียดการส่งไฟล์สำเนาเอกสารและไฟล์วีดีทัศน์แทนการสอบสัมภาษณ์

แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษา

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม (นานาชาติ)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) รอบที่ 1 ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ประกาศ คณะการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง กำหนดการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562