ชื่อ: รศ. ดร.สุดาพร สาวม่วง

ตำแหน่ง:

อีเมล: sudaporn.sa@kmitl.ac.th

เบอร์โทรศัพท์: 6371

ประวัติและผลงานโดยสังเขป
      การศึกษาสูงสุดระดับปริญญาเอกด้านการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศจากประเทศสหราชอาณาจักร (UK) และ สาขาการตลาดจากประเทศสหรัฐอเมริกา (USA) มีประสบการณ์ทำงานในภาครัฐและเอกชนมากกว่า 30 ปี ในด้านบริหารธุรกิจ ด้านบริหารจัดการ การตลาดการค้าปลีก และการธนาคาร  เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและ ที่ปรึกษาหน่วยงานงานทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านบริหารธุรกิจมากกว่า 200 เรื่อง ประสบการณ์ด้านการวิจัยเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยและผู้ร่วมวิจัย มึผลงานวิจัยตีพิมพ์ทั้งระดับชาติและนานาชาติ มากกว่า 50 เรื่อง เป็นประธานจัดการประชุมระดับชาติและนานาชาติมากว่า 10 ครั้ง และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิจัยของวารสารระดับชาติและนานาชาติทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงเป็นบรรณาธิการวารสารระดับชาติ

 

คุณวุฒิ
- ปริญญาตรี สาขา การวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒิ ประสานมิตร 2527
- ปริญญาโท สาขา การวัดผลการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2533
- ปริญญาโท-เอก (MPhil-PhD.) สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ London South Bank University, UK 2542, 2547
- ปริญญาเอก (D.B.A) สาขาการตลาด The International University, Missouri, USA 2544

แชร์ให้เพื่อน

2,203 คน