คณะการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรทางวิชาการ โครงการอบรมการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ เพื่อเป็นการส่งเสริมความสามารถให้แก่บุคลากรสายวิชาการ นักวิจัยและนักศึกษา คณะการบริหารและจัดการ จึงเห็นความสำคัญของการเขียนและการเผยแพร่ผลงานวิชาการ ทั้งในรูปแบบบทความวิจัยและบทความวิชาการ เพื่อนำเสนอในระดับชาติและนานาชาติ จึงเห็นควรจัด “โครงการอบรมการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ” เพื่อส่งเสริมศักยภาพทางวิชาการให้แก่ผู้เข้าอบรม พร้อมกับการสนับสนุนเป้าหมายและวิสัยทัศน์ทั้งระดับคณะและสถาบันได้อีกด้วย

     ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณกมลวรรณ สวยสุขวิชา

     โทร : 02-3298000 ต่อ 6283 หรือ 089-779-5998

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์
กำหนดการ 69919
197 คน

แชร์ให้เพื่อน