คณะการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครนักศึกษาระกับปริญาตรี รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต,หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเศรษศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ ,และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ)

ดูรายละเอียดการสมัครได้ที่ http://www.reg.kmitl.ac.th/TCAS/tcas.php

318 คน

แชร์ให้เพื่อน