เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 สโมสรนักศึกษาคณะการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้จัดโครงการ "กีฬาบริหารสัมพันธ์ ประจำปี 2561" ณ สนามรักบี้ ศูนย์กีฬาสถาบันฯ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 350 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์ระหว่างสาขาวิชา อีกทั้งเป้นการสนับสนุนการออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

 

รูปภาพแกลลอรี่

119 คน

แชร์ให้เพื่อน