วันที่ 27 มีนาคม 2562 อาจารย์ ดร.สุดาพร สาวม่วง คณบดีคณะการบริหารและจัดการ และทีมผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อเปิดรับนักเรียนอาชีวศึกษา เข้ามาศึกษาต่อในหลักสูตรนานาชาติของคณะการบริหารและจัดการในอนาคต โดยลงนาม ณ ห้อง 606 อาคารสำนักงานอธิการบดี

รูปภาพแกลลอรี่

128 คน

แชร์ให้เพื่อน