วันที่ 25 มิถุนายน 2562

คณะการบริหารและจัดการ จัดโครงการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านวิชาชีพแก่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562 “Mobile application”

จัดโดยศูนย์บริการวิชาการด้านบริหารธุรกิจและการจัดการ คณะการบริหารและจัดการ

วิทยากรโดย อาจารย์.ดร.สุชัญญา สายชนะ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ คณะการบริหารและจัดการ

และอาจารย์ ดร.มยุรี ศรีกุลวงศ์ ผู้ฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองจากอาลีบาบา อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ณ ห้อง 404 ชั้น 4 คณะการบริหารและจัดการ

รูปภาพแกลลอรี่

50 คน

แชร์ให้เพื่อน