วันที่ 18 สิงหาคม 2562 คณะการบริหารและจัดการ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม (นานาชาติ) และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม (นานาชาติ) เพื่อให้นักศึกษาใหม่รับทราบและเข้าใจแนวทางปฏิบัติในระบบ การศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 คณะการบริหารและจัดการ

รูปภาพแกลลอรี่

37 คน

แชร์ให้เพื่อน