ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอก คณะการบริหารและจัดการ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม ระบบการจัดการวิทยานิพนธ์ (iTHESIS) ระบบการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน (Turnitin) และ โปรแกรมจัดการข้อมูลบรรณานุกรม (Endnote) ในวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องอินเตอร์เน็ต ชั้น 2 สำนักหอสมุดกลาง Invitation: master and doctoral students Faculty of Administration and Management, Join the training program  >> (iTHESIS), Turnitin and Endnote on Friday 23 August 2019 from 9-12am at Internet Room, 2nd Floor, Central Library KMITL.

36 คน

แชร์ให้เพื่อน