วันที่ 19 สิงหาคม 2562 คณบดี และคณาจารย์ คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ NIDA เดินทางมาเยี่ยมชมคณะการการบริหารและจัดการ และเข้าพบคณบดี คณะการบริหารและจัดการ เพื่อหาแนวทางความร่วมมือทางวิชาการในอนาคตร่วมกัน ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 คณะการบริหารและจัดการ

รูปภาพแกลลอรี่

45 คน

แชร์ให้เพื่อน