ชื่อแบบฟอร์ม ลิ้งค์ดาวน์โหลด
- แบบฟอร์ม IS 01
- แบบฟอร์ม_การตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชา
- แบบฟอร์ม_การตีพิมพ์ผลงานจากวิทยานิพนธ์
- แบบฟอร์มขอเปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษา
- แบบฟอร์มขอเสนอหัวข้อและเค้าโครง
- แบบฟอร์มแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
- แบบเสนอรายชื่อวารสาร-การประชุมวิชาการ
- ฉบับที่ 1 - ข้อบังคับ-การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
- ฉบับที่ 2 - ข้อบังคับ-การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
- ฉบับที่ 3 - ข้อบังคับ-การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
- ฉบับที่ 4 - ข้อบังคับ-การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
- ฉบับที่ 1 - เกณฑ์ภาษาอังกฤษบัณฑิตศึกษา
- ฉบับที่ 2 - เกณฑ์ภาษาอังกฤษบัณฑิตศึกษา

 

552 คน

แชร์ให้เพื่อน