คณะการบริหารและจัดการ สจล. ร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) จัดอบรมโครงการ Smart Super Visor 4.0 รุ่นที่ 2 โดยได้รับเกียรติจากท่าน ศาสตราจารย์ ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสจล. และ ดร.นพรัตน์ กุลหิรัญ (มาดามรถถัง: บริษัทชัยเสรี) เป็นวิทยากรกิตติมศักดิ์บรรยาย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาพร สาวม่วง คณบดีคณะการบริหารและจัดการ สจล. กล่าวต้อนรับ ผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ หลักสูตร Smart Supervisor 4.0 เมื่อวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. ณ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.)

รูปภาพแกลลอรี่

101 คน

แชร์ให้เพื่อน