ตามที่สถาบันได้คัดเลือก บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัยจำกัด (มหาชน) เข้าคุ้มครองประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ของปีการศึกษา 2563 ที่ผ่านมานั้น  บัดนี้ระยะเวลาการคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ ของปีการศึกษา 2563  จะสิ้นสุดลงในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 16.30 น.  ดังนั้น สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  สำนักงานอธิการบดี จึงขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการประกันอุบัติเหตุนักศึกษาสถาบัน ดังนี้  

     1.ในกรณีที่นักศึกษาประสบอุบัติเหตุในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.30 น. ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 16.30 น. และได้สำรองเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อน แต่ยังไม่ได้นำหลักฐานมายื่นคำร้องขอเบิกเงินสินไหมคืน  ขอให้นักศึกษาติดต่อยื่นคำร้องและส่งหลักฐานการเบิกเงินคืน ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564  เวลา 16.30 น. หากพ้นกำหนดอาจไม่รับการพิจารณาให้เบิกเงินคืน เนื่องจากเป็นประกันอุบัติเหตุปีต่อปี  ยกเว้นถ้ายังมีการรักษาต่อเนื่องสามารถยื่นคำร้องภายหลังได้  รายละเอียดการเบิกประกันอุบัติเหตุ ของปีการศึกษา 2563  สามารถดูได้ที่ https://office.kmitl.ac.th/osda/accident/
    

     2. ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เริ่มเวลา 16.30 น. จนถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 สิ้นสุดเวลา 16.30 น. จะเข้าสู่การคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ ของปีการศึกษา 2564 ซึ่งบริษัทที่ได้รับการพิจารณาคือ บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ทั้งนี้บริษัทประกันจะออกบัตรประจำตัวผู้เอาประกันภัยให้กับนักศึกษาทุกคนเหมือนทุกปีการศึกษา หากนักศึกษาประสบอุบัติเหตุในช่วงที่ยังไม่ได้รับบัตรประกันจากบริษัทกรุณาสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปพลางก่อน และให้นำหลักฐานการจ่ายเงินมายื่นคำร้องขอเบิกเงินคืนได้ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป
ในการนี้ สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี  ได้แนบเอกสารมาพร้อมกับหนังสือ ฉบับนี้ ดังนี้
                     

                     1.รายละเอียดความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ ของปีการศึกษา 2564 (คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด)
                     2.รายชื่อโรงพยาบาลคู่สัญญาของบริษัท อาคเนย์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด)
                     3.ตัวอย่างแบบฟอร์มคำร้องเบิกค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุ  ปีการศึกษา 2564 (คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด)

                     (เริ่มใช้แบบฟอร์มนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.64 เวลา 16.30 น. -วันที่ 1 ก.ค. 65 เวลา 16.30 น.)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณวรรนิภา สุขพันธ์   โทรฯ 02 329800 ต่อ 3243 , e-mail : wannipha.su@kmitl.ac.th , LINE ID: gampao  และที่ สายด่วน โทรฯ 081-3649071

75 คน

แชร์ให้เพื่อน