ขอเชิญบุคลากรที่สนใจส่งบทความเข้าร่วมกับ 4th Global Conference on Entrepreneurship and Economy in an Era of Uncertainty ซึ่งคณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเป็นผู้จัดร่วมกับ International Research Center for Higher Education and Business Cooperation, Swinburne University of Technology, Vietnam และ The Management Faculty, Czestochowa University of Technology, Poland ภายใต้หัวข้อ New challenges of the Global Economy for Business Management ซึ่งมี 6 Track ดังนี้
• Track 1: Entrepreneurship and Innovation
• Track 2: Social Problems of Entrepreneurship
• Track 3: Organizational Performance and Global Economy
• Track 4: Entrepreneurship and Financing
• Track 5: Business and Organizational Management
• Track 6: Customer experiences in a digital age
     สามารถส่ง Abstract ได้ทันที และ บทความฉบับสมบูรณ์สามารถนำส่งได้ภายในวันที่ 30 กันยายน 2567 โดยบทความที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับการตีพิมพ์ใน Springer Proceedings in Business and Economics indexed in Scopus โดยรายละเอียดเพิ่มเติมและ Template บทความอยู่ในเว็บไซต์

https://eeeu24.gjem.press/

7 คน

แชร์ให้เพื่อน