โครงการอบรมด้านประกันคุณภาพการศึกษา การบริหารความเสี่ยง และการจัดการความรู้

คณะการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง                      

ระหว่างวันที่ 14-16 มิถุนายน 2560

ณ ห้อง 404 ชั้น 4 คณะการบริหารและจัดการ สจล.

และ

Grand Pacific Sovereign Resort & Spa จังหวัดเพชรบุรี

94 คน

แชร์ให้เพื่อน