แนะนำหลักสูตรของคณะการบริหารและจัดการ


หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตนานาชาติ - ดร.สรศักดิ์ แตงทอง


อัตลักษณ์ของบัณฑิต MBA ที่ KMITL ในยุค Thailand 4.0 - ดร.สิงหะ ฉวีสุข


ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านการศึกษา ที่ KMITL - ดร.สุดาพร สาวม่วง


จุดเด่นของหลักสูตร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ - รศ.กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์


Dr.Sudaporn Sawmong at TNN 24  Part 1


Dr.Sudaporn Sawmong at TNN 24 Part 2

467 คน

แชร์ให้เพื่อน