• งานประชุมวิชาการระดับชาติภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 7

คณะการบริหารและจัดการ เป็นเจ้าภาพร่วมกับวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

จัดประชุมวิชาการระดับชาติภาคธุรกิจเเละอุตสาหกรรม
ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 7
(The 7th National Conference on Business and Industrial in Eastern Economic Corridors (EEC))

ในหัวข้อ
"ธุรกิจเเห่งอนาคต กับ 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อมุ่งสู่ประเทศไทย 5.0
(Future Business and 10 S-Curve Industries towards Thailand 5.0)"

ในวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562
ณ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

พิเศษ !!
นักศึกษาและบุคลากร ของคณะการบริหารและจัดการ
ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน

หากท่านใดมีข้อสงสัยเพิ่มเติม
สามารถสอบถามได้ที่
คุณกมลวรรณ (จิ๊บ) 02-3298000 ต่อ 6379

หมายเหตุ
งานประชุมวิชาการที่คณะเป็นผู้จัดร่วม
สามารถนำมาใช้สำเร็จการศึกษา
ของนักศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก2
หลังผ่านความเห็นชอบของสภาวิชาการ สจล.

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

  • ICBIM&NCBIM2019

     งานประชุมวิชาการและนิทรรศการนานาชาติทางด้านการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ (The International Conference and Exhibition on Business Informatics and Management : BIM2019) เป็นการจัดงานประชุมทางวิชาการ งานอบรม-สัมมนาทางวิชาการ ตลอดจนการจัดพื้นที่การแสดงสินค้าและบริการขององค์กร บริษัท ห้างร้านทั้งหลาย โดยเตรียมการจัดร่วมระหว่างสมาคมหุ่นยนต์ อินฟอร์เมติคส์และเทคโนโลยีควบคุมอัจฉริยะ (Robotics, Informatics, and Intelligent control Technologies : RIITA) และ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนผลงานทางวิชาการและวิจัยของคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาจากทุกมุมโลก ซึ่งจะมานำเสนอผลงานวิชาการและวิจัย  ตลอดจนการจัดให้มีการอบรม-สัมมนาองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีและธุรกิจการจัดการสมัยใหม่ให้แก่พนักงานจากสถานประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรม บริษัทห้างร้านต่างๆ โดยมีการประสานงานโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ยุคดิจิตอล 4.0 โดยมีการเรียนเชิญประชาชนทั่วไปจากทั่วประเทศไปร่วมงานเพื่อชมสินค้าและบริการจากผู้นำสินค้าและบริการมาออกบูทภายในงานกว่า 40 บูท... ...Read More...

บรรยากาศภายในงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

ดูรูปเพิ่มเติมได้ที่  >>ICBIM&NCBIM2019<<

 

The Chinese Digital Economy Form ALIBABA
EEC- Building Future for Thailand Form EEC Thailand


 

     As the world’s economically-dynamic region, the Asia-Pacific continues to carry out an array of innovation in business, education, medicine, tourism, travel, transportation, and media, among other societal areas. Little is understood, however, about these innovative efforts amongst many academics let alone citizens throughout the region. What is the extent of region-wide innovation? What are the specific impacts of this innovation, and what are the key lessons and insights towards improving the future movements of innovation? Most importantly, what are the implications of the innovation for improving the lot of the general public? The region has seen a number of conferences accomplished in the past years, but the amount of attention it has bestowed to innovation vis-à-vis its societal and social impact has been too modest. This conference provides a platform for investigating, discoursing and upgrading innovation in the broadest sense of the word. ...Read more... 

Share

1,578 Viewed