ผลการประเมิน

 

- ผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ปีการศึกษา 2561

- ผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ปีการศึกษา 2560

 

ข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา

 
- 1 เกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา 2558 และอื่นๆ

- 2 ก กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ TQF 2552

- 2 ข แนวทางปฏิบัติตาม TQF 2554

- 2 ค ผลลัพธ์การเรียนรู้ TQF 2558

- 2 ง ผลลัพธ์การเรียนรู้และ Cur.Map 2560

- 2 จ กรอบ NQF กท.ศึกษาธิการ 2560

- 2 ฉ New Programme Specification (มคอ.2)

- 3 ก การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 2558

- 3 ข การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 2561

- 4 การเผยแพร่ผลงานวิชาการ 2556

- 5 แนวทางส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอน 2561

- 6 มาตรฐานอุดมศึกษา 2561

- 7 ก เกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ 2560

- 7 ข การกำหนดชื่อสาขาวิชา-ตำแหน่งวิชาการ 2561

- 8 EdPExCriteria 58-61

- 9 A AUN-QA Program-level V.3 2015

- 9 B AUN-QA Institutional-level V.2 2016

 

Share

1,065 Viewed