ช่องทางติดต่อสื่อสารผ่าน Social Media ของคณะฯ

Facebook

กลุ่มของคณะการบริหารและจัดการ

สำหรับแจ้งข่าวให้นักศึกษาในคณะ

Link

 

Facebook

เพจทุนการศึกษาของคณะการบริหารและจัดการ

สำหรับแจ้งข่าวทุนการศึกษาให้นักศึกษาในคณะ

Link

 

Facebook

เพจของคณะการบริหารและจัดการ

สำหรับแจ้งข่าวสารต่างๆให้บุคลที่สนใจ

Link

 

Share

1,197 Viewed