แบบฟอร์มต่างๆ

1 แบบฟอร์มแสดงความจำนงฝึกงาน KBS ปีการศึกษา 2565

2 แบบฟอร์มสมุดบันทึกการฝึกงานKBS

3 แบบฟอร์มเล่มรายงานการฝึกงาน KBS

4 แบบฟอร์มแบบประเมินการฝึกงาน KBS

5 Daily Report KBS ENG

6 INTERNSHIP REPORT TEMPLATES - ENG

7 Internship Evaluation Form KBS

 

 

Share

10,625 Viewed