ชื่อ: ดร. ภก.ณัฐพศุตม์ ภัทธิราสินสิริ

ตำแหน่ง:

อีเมล: NATPHASUTH.PA@KMITL.AC.TH

เบอร์โทรศัพท์: 6364

ประวัติการศึกษา
 - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
 - ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 - ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แชร์ให้เพื่อน

686 คน