>> ข่าวประกาศการรับสมัคร << Click

- หลักสูตร : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) หลักสูตร ๔ ปี

  แขนง นวัตกรรมการจัดการอุตสาหกรรม

  แขนง การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรม

- หลักสูตร : หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ (ศ.บ.) หลักสูตร ๔ ปี

- หลักสูตร : การเป็นผู้ประกอบการระดับโลก (หลักสูตรนานาชาติ) (International Program)

- หลักสูตร : บริหารธุรกิจ (นานาชาติ)

 

-

แชร์ให้เพื่อน

6,638 คน