1 แบบฟอร์มการส่งร่างข้อเสนอโครงงานพิเศษ

2 แบบฟอร์มการยืนยันหัวข้อโครงงานพิเศษ

3 แบบฟอร์มการขอสอบและผลการตรวจสอบวิชาโครง

4 แบบฟอร์มให้คะแนนการสอบวิชาโครงงานพิเศษ

5 คู่มือโครงงานพิเศษ หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ

6 Template Poster-โครงงานพิเศษ ป.ตรี

 

 

แชร์ให้เพื่อน

33 คน