ข่าวสารและกิจกรรม

แนะนำคณะ

โลโก้คณะบริหารธุรกิจ

โลโก้คณะบริหารธุรกิจ

 

สีประจำคณะ

 

ดอกไม้ประจำคณะ

 

 

 

 

รศ. ดร.สุดาพร สาวม่วง

อีเมล: sudaporn.sa@kmitl.ac.th

รศ. ดร.วิรัช กระแสร์ฉัตร์

เบอร์โทรศัพท์: 6315
อีเมล: wirat.kr@kmitl.ac.th

รศ. ดร.กุลกัญญา ณ ป้อมเพ็ชร์

เบอร์โทรศัพท์: 6317
อีเมล: kulkanya.na@kmitl.ac.th

รศ.กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์

เบอร์โทรศัพท์: 6312
อีเมล: katanyu.hi@kmitl.ac.th

รศ. ดร.มณฑาจุฬา สุวัฒนะดิลก

เบอร์โทรศัพท์: 6323
อีเมล: montajula.su@kmitl.ac.th

ผศ. ดร.โอปอล์ สุวรรณเมฆ

เบอร์โทรศัพท์: 6327
อีเมล: opal.su@kmitl.ac.th

รศ. ดร.ณัฐวุฒิ โรจน์นิรุตติกุล

เบอร์โทรศัพท์: 6310
อีเมล: nuttawut.ro@kmitl.ac.th

รศ. ดร.เทพรัตน์ พิมลเสถียร

เบอร์โทรศัพท์: 6340
อีเมล: thepparat.ph@kmitl.ac.th

รศ. ดร.ชลิตา ศรีนวล

เบอร์โทรศัพท์: 6326
อีเมล: chalita.sr@kmitl.ac.th

รศ. ดร.ธนาวุฒิ ประกอบผล

เบอร์โทรศัพท์: 6338
อีเมล: tanawut.pr@kmitl.ac.th

รศ. ดร.วอนชนก ไชยสุนทร

เบอร์โทรศัพท์: 6314
อีเมล: wornchanok.ch@kmitl.ac.th

ผศ. ดร.สุภาวดี ปัตทวีคงคา

เบอร์โทรศัพท์: 6311
อีเมล: supawadee.pa@kmitl.ac.th

ผศ. ดร.ศราวณี พึ่งผู้นำ

เบอร์โทรศัพท์: 6319
อีเมล: saravanee.ph@kmitl.ac.th

ผศ. ดร.สามารถ ดีพิจารณ์

เบอร์โทรศัพท์: 6287
อีเมล: samart.de@kmitl.ac.th

รศ. ดร.สรศักดิ์ แตงทอง

เบอร์โทรศัพท์: 6377
อีเมล: sorasak.ta@kmitl.ac.th

รศ. ดร.ภูริศ ศรสรุทร์

เบอร์โทรศัพท์: 6330
อีเมล: puris.so@kmitl.ac.th

ผศ. ดร.ธีรเวช ทิตย์สีแสง

เบอร์โทรศัพท์: 6337
อีเมล: teerawet.ti@kmitl.ac.th

รศ. ดร.สิงหะ ฉวีสุข

เบอร์โทรศัพท์: 6370
อีเมล: singha@it.kmitl.ac.th

ผศ. ดร.พรชัย ศักดานุวัฒน์วงศ์

เบอร์โทรศัพท์: 6341
อีเมล: pornchai.sa@kmitl.ac.th

ผศ. ดร.ปรเมศร์ อัศวเรืองพิภพ

เบอร์โทรศัพท์: 6320
อีเมล: poramate.as@kmitl.ac.th

ผศ. ดร.อภิวรรตน์ กรมเมือง

เบอร์โทรศัพท์: 6378
อีเมล: apiwat.kr@kmitl.ac.th

ผศ. ดร.สุทธิ สูอำพัน

เบอร์โทรศัพท์: 6376
อีเมล: sutti.so@kmitl.ac.th

รศ. ดร.ชัยชนะ ตีรสุกิตติมา

อีเมล: chaichana.te@kmitl.ac.th

ผศ. ดร.พรศรี เหล่ารุจิสวัสดิ์

อีเมล: pornsri.la@kmitl.ac.th

ดร.ชนานันต์ สมาหิโต

เบอร์โทรศัพท์: 6342
อีเมล: chananan.sa@kmitl.ac.th

ผศ. ดร.กฤช จรินโท

เบอร์โทรศัพท์: 6342
อีเมล: krit.ja@kmitl.ac.th

ผศ. ดร.ธำรงค์ เมฆโหรา

อีเมล: thamrong.me@kmitl.ac.th

ดร.ธเนส เตชะเสน

อีเมล: tanes.ta@kmitl.ac.th

ผศ. ดร.ฉัตรชัย ฉัตรปุณญกุล

อีเมล: chatchai.ch@kmitl.ac.th

ดร.สุวัจน์ ด่านสมบูรณ์

อีเมล: suwaj.da@kmitl.ac.th

ดร.สาริษฐ์ กุลธวัชวิชัย

อีเมล: sarist.gu@kmitl.ac.th

รศ. ดร.มนตรี วิบูลยรัตน์

อีเมล: montri.wi@kmitl.ac.th

ผศ. ดร.ประพัฒชนม์ จริยะพันธุ์

อีเมล: prapatchon.ja@kmitl.ac.th

ดร.วสุ กีรติวุฒิเศรษฐ์

อีเมล: vasu.ke@kmitl.ac.th

ดร. ภก.ณัฐพศุตม์ ภัทธิราสินสิริ

อีเมล: NATPHASUTH.PA@KMITL.AC.TH

รศ. ดร.วัลลภ ฤทธิม์ บัวชุม

อีเมล: wonlop.bu@kmitl.ac.th

ดร.บุรินทร์ สุขพิศาล

อีเมล: burin.su@kmitl.ac.th

ดร.สายชล ปิ่นมณี

อีเมล: SAICHON.PI@KMITL.AC.TH

Dr.Bilal KHALID

อีเมล: bilal.kh@kmitl.ac.th

Dr.ARTHUR GOGATZ

อีเมล: arthur.go@kmitl.ac.th

ดร.อัจฉริย์ กรมเมือง

ดร.นายิกา กำมเลศ

อีเมล: NAYIKA.KA@KMITL.AC.TH

Mr.Xavier Boegly

อีเมล: xavier.bo@kmitl.ac.th

ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ

เบอร์โทรศัพท์: 6305
อีเมล: pakwon.ch@kmitl.ac.th

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการวิชาการ

อีเมล: srisunan.su@kmitl.ac.th

งานสารบรรณ

เบอร์โทรศัพท์: 6322
อีเมล: sumonta.ou@kmitl.ac.th

งานอาคารสถานที่

เบอร์โทรศัพท์: 6328
อีเมล: supakit.ko@kmitl.ac.th

งานประกันคุณภาพและความเสี่ยง

เบอร์โทรศัพท์: 6324
อีเมล: mujalin.mu@kmitl.ac.th

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ งานเว็บไซต์และไอที

เบอร์โทรศัพท์: 6343
อีเมล: nantanat.sa@kmitl.ac.th

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ งานคอมพิวเตอร์

เบอร์โทรศัพท์: 6343
อีเมล: phacharapong.ru@kmitl.ac.th

งานทะเบียนนักศึกษาระดับปริญญาตรี

เบอร์โทรศัพท์: 6374
อีเมล: rabieb.pr@kmitl.ac.th

เจ้าหน้าที่ประสานงานหลักสูตร สาขาวิชาบริหารธุรกิจบัณฑิต ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรภาษาไทย)

เบอร์โทรศัพท์: 6378
อีเมล: rattanaporn.su@kmitl.ac.th

งานทะเบียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

เบอร์โทรศัพท์: 6374
อีเมล: paweensuda.de@kmitl.ac.th

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวารสาร

เบอร์โทรศัพท์: 6334
อีเมล: kamolwan.su@kmitl.ac.th

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เบอร์โทรศัพท์: 6335
อีเมล: anchika.ra@kmitl.ac.th

เจ้าหน้าที่ประสานงานหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ

เบอร์โทรศัพท์: 6378
อีเมล: merin.ma@kmitl.ac.th

นักวิชาการการเงิน

เบอร์โทรศัพท์: 6307
อีเมล: nantida.th@kmitl.ac.th

งานอาคารสถานที่

เบอร์โทรศัพท์: 6328
อีเมล: worawit.te@kmitl.ac.th

นักวิชาการพัสดุ

เบอร์โทรศัพท์: 6307
อีเมล: tanyaporn.me@kmitl.ac.th

เจ้าหน้าที่ประสานงานหลักสูตร สาขาวิชาบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

เบอร์โทรศัพท์: 6379
อีเมล: chutima.ch@kmitl.ac.th

เจ้าหน้าที่ประสานงานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเป็นผู้ประกอบการระดับโลก (หลักสูตรนานาชาติ)

เบอร์โทรศัพท์: 6001
อีเมล: nattapat.me@kmitl.ac.th

เจ้าหน้าที่ประสานงานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก (หลักสูตรภาษาไทย)

เบอร์โทรศัพท์: 6379
อีเมล: pinnalin.wu@kmitl.ac.th

นักวิเทศน์สัมพันธ์

เบอร์โทรศัพท์: 6380
อีเมล: natthapongthorn.so@kmitl.ac.th

งานกิจการนักศึกษา

เบอร์โทรศัพท์: 6284
อีเมล: sirikorn.ka@kmitl.ac.th

งานทรัพยากรบุคคล

เบอร์โทรศัพท์: 6306
อีเมล: waritha.pa@kmitl.ac.th

เจ้าหน้าที่ประสานงานคณะ (งานการเงินและงานทรัพยากรบุคคล)

เบอร์โทรศัพท์: 6284
อีเมล: leelaphun.yo@kmitl.ac.th

เจ้าหน้าที่ประสานงานหลักสูตร สาขาวิชาบริหารธุรกิจบัณฑิต ระดับปริญญาเอก หลักสูตรบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)

เบอร์โทรศัพท์: 6001
อีเมล: kanpichcha.as@kmitl.ac.th

นักประชาสัมพันธ์

เบอร์โทรศัพท์: 6284
อีเมล: Jiraphan.po@kmitl.ac.th

นักวิชาการศึกษา

อีเมล: sommai.wo@kmitl.ac.th

Position Academic Support Staff (International Marketing Officer)

เบอร์โทรศัพท์: 6380
อีเมล: ciin.kh@kmitl.ac.th

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

เบอร์โทรศัพท์: 6284
อีเมล: patinat.wi@kmitl.ac.th

เจ้าหน้าที่ประสานงานคณะ (งานแผนและงานพัสดุ)

เบอร์โทรศัพท์: 6283
อีเมล: Preyaporn.ta@kmitl.ac.th

หลักสูตร

งานวิจัย

งานวิชาการและบริการสังคม

คณะบริหารธุรกิจ
อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

เบอร์โทรศัพท์ :

02-329-8000 ต่อ 6378 หลักสูตรระดับปริญญาตรี

02-329-8000 ต่อ 6379 หลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

02-329-8000 ต่อ 6001 หลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอก นานาชาติ

02-329-8460 สำนักงานคณบดี

02-329-8459 ทะเบียนคณะ

โทรสาร : 02-329-8460

E-mail: kbs@kmitl.ac.th

 

ติดต่อเรา

คณะบริหารธุรกิจ
อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

เบอร์โทรศัพท์ :

02-329-8000 ต่อ 6378 หลักสูตรระดับปริญญาตรี

02-329-8000 ต่อ 6379 หลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

02-329-8000 ต่อ 6001 หลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอก นานาชาติ

02-329-8460 สำนักงานคณบดี

02-329-8459 ทะเบียนคณะ

โทรสาร : 02-329-8460

E-mail: kbs@kmitl.ac.th