ข่าวสารและกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม

ดูทั้งหมด

แนะนำคณะ

ประวัติความเป็นมา
คณะการบริหารและจัดการ

Faculty Administration and Management: ( FAM )
(เขียนโดย รศ.ดร.อำนวย แสงโนรี)

คณะการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้รับการจัดตั้งตามประกาศสถาบันฯ เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558 และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาหน้า 17 เล่มที่ 133 ตอนพิเศษ 11ง เมื่อ 14 มกราคม 2559 โดยให้มีหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ ทางด้านบริหารธุรกิจและวิทยาการจัดการ รวมทั้งการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อย่างไรก็ตาม คณะการบริหารและจัดการเป็นคณะที่มีการเริ่มต้นและพัฒนามายาวนานมากกว่า 30 ปี ซึ่งแสดงให้เห็นไทม์ไลน์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2526-2559 (ดังภาพด้านล่าง) โดยสามารถแบ่งการพัฒนาการและความเป็นมาของคณะออกเป็นสามช่วง ดังนี้

    ช่วงที่ 1 (พ.ศ. 2526-2552) เป็นช่วงของการพัฒนาหลักสูตรทางด้านการบริหารและจัดการ ตลอดจนวิชาทางด้านเศรษฐศาสตร์ ซึ่งสังกัดในภาควิชาบริหารธุรกิจเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ วท.บ.(บริหารธุรกิจเกษตร) และ วท.บ.(เทคโนโลยีการจัดการ) ต่อมา ปี 2539-2545 ได้พัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) และ บธ.ม. (การจัดการธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร) ขึ้น จึงทำให้ภาควิชาดังกล่าวมีหลักสูตรทั้งสิ้น 4 หลักสูตร นอกจากนี้ ในช่วงเวลาดังกล่าวภาควิชาภาษาและสังคม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้พัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและจัดการในระดับบัณฑิตศึกษา คือ หลักสูตร วท.ม. (วิทยาการจัดการอุตสาหกรรม) ในปี 2540
    ช่วงที่ 2 (พ.ศ. 2553-2558) เป็นช่วงของการนำหลักสูตรด้านการบริหารและจัดการที่กระจายอยู่ในสองคณะมาร่วมกันในนาม “วิทยาลัยการบริหารและจัดการ (Administration and Management Collage: AMC)” สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้รับการจัดตั้งตามประกาศสถาบันฯ เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาหน้า 69 เล่มที่ 127 ตอนพิเศษ 16ง เมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2553 โดยให้มีหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการทางด้านบริหารธุรกิจและวิทยาการจัดการรวมทั้งการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และได้พัฒนาหลักสูตรที่มีอยู่ใหม่เป็น 3 ระดับ ได้แก่ หลักสูตรปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจบัณฑิต จำนวน 3 สาขา (สาขาบริหารอุตสาหรรม สาขาบริหารเทคโนโลยี และสาขาบริหารธุรกิจเกษตร) หลักสูตรบัณฑิตศึกษาด้านบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม
    ช่วงที่ 3 (พ.ศ. 2559-2560) เป็นช่วงของการปรับเปลี่ยนลักษณะการดำเนินงานเป็นคณะการบริหารและจัดการ (Faculty of Administration and Management: FAM) เพื่อรองรับการเติบโตและการแข่งขันที่เกิดขึ้น โดยได้พัฒนาหลักสูตรที่มีอยู่เดิมให้ทันสมัยขึ้น ซึ่งในปัจจุบันคณะการบริหารและจัดการมีหลักสูตรทั้งสิ้น 7 หลักสูตร แบ่งออกเป็นสองประเภท คือหลักสูตรทั่วไป 4 หลักสูตร และหลักสูตรนานาชาติ 3 หลักสูตร โดยหลักสูตรทั้งหมดแบ่งเป็นหลักสูตร ปริญญาตรี 3 หลักสูตร และหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 4 หลักสูตร ดังภาพต่อไปนี้


โลโก้คณะ

 
 

ดอกไม้ประจำคณะ

ดอกเฟื่องฟ้า

สีประจำคณะ

สีฟ้า

 

 

 

ผศ.ดร. สุดาพร สาวม่วง

ตำแหน่ง: คณบดี
เบอร์โทรศัพท์: 6001
อีเมล: sudaporn.sa@kmitl.ac.th

รศ.ดร. วิรัช กระแสร์ฉัตร์

เบอร์โทรศัพท์: 6315
อีเมล: wirat.kr@kmitl.ac.th

รศ.ดร. วรนารถ แสงมณี

อีเมล: woranat.sa@kmitl.ac.th

รศ.ดร. กุลกัญญา ณ ป้อมเพ็ชร์

เบอร์โทรศัพท์: 6317
อีเมล: kulkanya.na@kmitl.ac.th

รศ. รังสรรค์ โนชัย

เบอร์โทรศัพท์: 6318
อีเมล: rangsan.no@kmitl.ac.th

รศ. ศิริจรรยา เครือวิริยะพันธ์

เบอร์โทรศัพท์: 6313
อีเมล: sirijanya.ku@kmitl.ac.th

รศ. กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์

เบอร์โทรศัพท์: 6312
อีเมล: katanyu.hi@kmitl.ac.th

รศ.ดร. วินัย ปัญจขจรศักดิ์

เบอร์โทรศัพท์: 6339
อีเมล: vinai.pa@kmitl.ac.th

ผศ.ดร. อุรสา บัวตะมะ

เบอร์โทรศัพท์: 6316
อีเมล: urasa.bu@kmitl.ac.th

ผศ.ดร. มณฑาจุฬา สุวัฒนะดิลก

เบอร์โทรศัพท์: 6323
อีเมล: montajula.su@kmitl.ac.th

ผศ.ดร. โอปอล์ สุวรรณเมฆ

เบอร์โทรศัพท์: 6327
อีเมล: opal.su@kmitl.ac.th

ผศ.ดร. ณัฐวุฒิ โรจน์นิรุตติกุล

ตำแหน่ง: รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประกันคุณภาพการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์: 6310
อีเมล: nuttawut.ro@kmitl.ac.th

รศ.ดร. เทพรัตน์ พิมลเสถียร

เบอร์โทรศัพท์: 6340
อีเมล: thepparat.ph@kmitl.ac.th

รศ.ดร. ชลิตา ศรีนวล

เบอร์โทรศัพท์: 6326
อีเมล: chalita.sr@kmitl.ac.th

รศ.ดร. ธนาวุฒิ ประกอบผล

เบอร์โทรศัพท์: 6338
อีเมล: tanawut.pr@kmitl.ac.th

ผศ.ดร. วอนชนก ไชยสุนทร

เบอร์โทรศัพท์: 6314
อีเมล: wornchanok.ch@kmitl.ac.th

ผศ. ขนิษฐา อุนะรัตน์

เบอร์โทรศัพท์: 6321
อีเมล: kanitta.ou@kmitl.ac.th

ผศ. สุภาวดี ปัตทวีคงคา

เบอร์โทรศัพท์: 6311
อีเมล: supawadee.pa@kmitl.ac.th

ผศ. ศราวณี พึ่งผู้นำ

เบอร์โทรศัพท์: 6319
อีเมล: saravanee.ph@kmitl.ac.th

ผศ.ดร. สามารถ ดีพิจารณ์

เบอร์โทรศัพท์: 6287
อีเมล: samart.de@kmitl.ac.th

ผศ.ดร. สรศักดิ์ แตงทอง

เบอร์โทรศัพท์: 6377
อีเมล: sorasak.ta@kmitl.ac.th

ผศ.ดร. ภูริศ ศรสรุทร์

เบอร์โทรศัพท์: 6330
อีเมล: puris.so@kmitl.ac.th

ดร. ธีรเวช ทิตย์สีแสง

เบอร์โทรศัพท์: 6337
อีเมล: teerawet.ti@kmitl.ac.th

ผศ.ดร. สิงหะ ฉวีสุข

เบอร์โทรศัพท์: 6370
อีเมล: singha@it.kmitl.ac.th

ผศ.ดร. พรชัย ศักดานุวัฒน์วงศ์

เบอร์โทรศัพท์: 6341
อีเมล: pornchai.sa@kmitl.ac.th

ผศ.ดร. ปรเมศร์ อัศวเรืองพิภพ

เบอร์โทรศัพท์: 6320
อีเมล: poramate.as@kmitl.ac.th

ผศ.ดร. อภิวรรตน์ กรมเมือง

เบอร์โทรศัพท์: 6378
อีเมล: apiwat.kr@kmitl.ac.th

ผศ.ดร. สุทธิ สูอำพัน

เบอร์โทรศัพท์: 6376
อีเมล: sutti.so@kmitl.ac.th

ดร. ทัศไนย ปราณี

เบอร์โทรศัพท์: 6303
อีเมล: tusanai.pr@kmitl.ac.th

Mr. Mariano Carrera

เบอร์โทรศัพท์: 6342
อีเมล: mariano.ca@kmitl.ac.th

ดร. สุชัญญา สายชนะ

อีเมล: suchanya.sa@kmitl.ac.th

ผศ.ดร. ชัยชนะ ตีรสุกิตติมา

อีเมล: chaichana.te@kmitl.ac.th

Dr. HAMID(DAVID) AGAHI

อีเมล: hamid.ag@kmitl.ac.th

ดร. พรศรี เหล่ารุจิสวัสดิ์

อีเมล: pornsri.la@kmitl.ac.th

ดร.ชนานันต์ สมาหิโต

เบอร์โทรศัพท์: 6342
อีเมล: chananan.sa@kmitl.ac.th

ผศ.ดร. กฤช จรินโท

เบอร์โทรศัพท์: 6342
อีเมล: krit.ja@kmitl.ac.th

ผศ.ดร.ธำรงค์ เมฆโหรา

อีเมล: thamrong.me@kmitl.ac.th

ดร.ธเนส เตชะเสน

อีเมล: tanes.ta@kmitl.ac.th

ผศ.ดร. ฉัตรชัย ฉัตรปุณญกุล

อีเมล: chatchai.ch@kmitl.ac.th

Mr.Navidreza Ahadi

อีเมล: navidreza.ah@kmitl.ac.th

ดร. สุวัจน์ ด่านสมบูรณ์

อีเมล: suwaj.da@kmitl.ac.th

Mr. Bilal KHALID

อีเมล: bilal.kh@kmitl.ac.th

ดร.สาริษฐ์ กุลธวัชวิชัย

อีเมล: sarist.gu@kmitl.ac.th

รศ.ดร. มนตรี วิบูลยรัตน์

อีเมล: montri.wi@kmitl.ac.th

นางสาวพาขวัญ ชูอำไพ

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการส่วน
เบอร์โทรศัพท์: 6305
อีเมล: pakwon.ch@kmitl.ac.th

นางศรีสุนันท์ สุขถาวร

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการวิชาการ
อีเมล: srisunan.su@kmitl.ac.th

นางสาวสุมณฑา อ่วมกลัด

ตำแหน่ง: งานสารบรรณ
เบอร์โทรศัพท์: 6322
อีเมล: sumonta.ou@kmitl.ac.th

นายศุภกิจ คงบุญ

ตำแหน่ง: งานกิจการนักศึกษา
เบอร์โทรศัพท์: 6322 / 6283
อีเมล: supakit.ko@kmitl.ac.th

นางสาวมุจลินท์ ม่วงยาน

ตำแหน่ง: งานประกันคุณภาพและความเสี่ยง
เบอร์โทรศัพท์: 6324
อีเมล: mujalin.mu@kmitl.ac.th

นางสาวอภิสรา อุ่นอบ

ตำแหน่ง: งานวิจัย
เบอร์โทรศัพท์: 6283
อีเมล: aphisara.au@kmitl.ac.th

นายนันทณัฏฐ์ สมุทระกพงศ์

ตำแหน่ง: งานเว็บไซต์และไอที
เบอร์โทรศัพท์: 6343
อีเมล: nantanat.sa@kmitl.ac.th

นายพัชรพงษ์ รุ่นอ๋อย

ตำแหน่ง: งานคอมพิวเตอร์และโสตทัศนูปกรณ์
เบอร์โทรศัพท์: 6343
อีเมล: phacharapong.ru@kmitl.ac.th

นางระเบียบ พรหมวิหาร

ตำแหน่ง: งานทะเบียนนักศึกษาระดับปริญญาตรี
เบอร์โทรศัพท์: 6374
อีเมล: rabieb.pr@kmitl.ac.th

นางสาวรัตนาภรณ์ สุวรรณรัตน์

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ประสานงานหลักสูตรปริญญาตรี ภาควิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ
เบอร์โทรศัพท์: 6378
อีเมล: rattanaporn.su@kmitl.ac.th

นางสาวปวีณสุดา เดชประเสริฐ

ตำแหน่ง: งานบัณฑิตศึกษา
เบอร์โทรศัพท์: 6374
อีเมล: paweensuda.de@kmitl.ac.th

นางสาวกมลวรรณ สวยสุขวิชา

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่
เบอร์โทรศัพท์: 6334
อีเมล: kamolwan.su@kmitl.ac.th

นางสาวอัญชิกา รำพรรณ์

ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เบอร์โทรศัพท์: 6335
อีเมล: anchika.ra@kmitl.ac.th

นางสาวเมริน มั่นสติ

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ประสานงานหลักสูตร ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
เบอร์โทรศัพท์: 6378
อีเมล: merin.ma@kmitl.ac.th

นางสาวนันทิดา ทองมณี

ตำแหน่ง: นักวิชาการการเงิน
เบอร์โทรศัพท์: 6307
อีเมล: nantida.th@kmitl.ac.th

นายวรวิทย์ ทีทา

ตำแหน่ง: งานอาคารสถานที่
เบอร์โทรศัพท์: 6328
อีเมล: worawit.te@kmitl.ac.th

นางสาวธันยพร มีแต้ม

ตำแหน่ง: นักวิชาการพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์: 6307
อีเมล: tanyaporn.me@kmitl.ac.th

นางสาวชุติมา ชัยชนะ

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ประสานงานหลักสูตรนานาชาติ
เบอร์โทรศัพท์: 6379
อีเมล: chutima.ch@kmitl.ac.th

ว่าที่ร้อยตรีหญิง ณัฐภัทร เมธาดำเกิงหิรัญสุข

ตำแหน่ง: เลขาภาควิชาบริหารธุรกิจนานาชาติ
เบอร์โทรศัพท์: 6001
อีเมล: nattapat.me@kmitl.ac.th

นางสาวพิณณลิณย์ วุฒิประเสริฐ

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ประสานงานหลักสูตรปริญญาโท ภาควิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ
เบอร์โทรศัพท์: 6379
อีเมล: pinnalin.wu@kmitl.ac.th

นายณัฏฐพงศ์ธร สร้อยคำ

ตำแหน่ง: นักวิเทศน์สัมพันธ์
เบอร์โทรศัพท์: 6380
อีเมล: natthapongthorn.so@kmitl.ac.th

นายปาณัสม์ ทันมุข

ตำแหน่ง: งานอาคารสถานที่
เบอร์โทรศัพท์: 6328
อีเมล: panat.ta@kmitl.ac.th

นางสาวสิริกร คันโธ

ตำแหน่ง: เลขาภาควิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
เบอร์โทรศัพท์: 6284
อีเมล: sirikorn.ka@kmitl.ac.th

นางสาววริฏฐา ปานเพ็ง

ตำแหน่ง: งานทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรศัพท์: 6306
อีเมล: waritha.pa@kmitl.ac.th

นางสาวลีลาพรรษ์ ย้อยสวัสดิ์

ตำแหน่ง: เลขาภาควิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ
เบอร์โทรศัพท์: 6284
อีเมล: leelaphun.yo@kmitl.ac.th

นางสาวกานต์พิชชา อสัมภิณวงศ์

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ประสานงานหลักสูตรนานาชาติ
เบอร์โทรศัพท์: 6001
อีเมล: kanpichcha.as@kmitl.ac.th

หลักสูตร

งานวิจัย

งานวิชาการและบริการสังคม

ติดต่อเรา

คณะบริหารธุรกิจ
อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

เบอร์โทรศัพท์ : 02-329-8459-60, 02-3298000 ต่อ 6283
โทรสาร : 02-329-8461
E-mail: kbs.kmitl@gmail.com