ระดับปริญญาตรี

- คำร้องทั่วไป

- แบบฟอร์มขออนุญาตผู้ปกครองเพื่อฝึกงาน

- แบบฟอร์มยื่นความจำนงค์ฝึกงาน 3-2561

- แบบฟอร์มขอยื่นสอบโครงงาน

 

ระดับบัณฑิตศึกษา

- เอกสารคำร้องทั่วไป

- แบบฟอร์มการผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษ

- แบบเสนอรายชื่อวารสารหรือการประชุมวิชาการสำหรับการตีพิมพ์บทความวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา

- ฟอร์ม_IS.01

- ฟอร์ม_IS.02

- แบบฟอร์มขอเสนอและแต่งตั้งกรรมการสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์

- แบบฟอร์ม_ขอยื่นสอบวิทยานิพนธ์ขั้นสุดท้าย

- แบบฟอร์มการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ

- แบบฟอร์มการตีพิมพ์ผลงานจากวิทยานิพนธ์ เพื่อประกอบการสำเร็จการศึกษา

- แบบสอบถามส่วนผู้บังคับบัญชา

- แบบสอบถามศิษย์เก่า

- แบบฟอร์มแต่งตั้งและขอเปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษา

 

162 คน

แชร์ให้เพื่อน