ระดับปริญญาตรี

- แบบแสดงความจำนงการบริจาคทุน

- แบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนการศึกษา

- คำร้องทั่วไป

- คำร้องขอชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน

- คำร้องขอชำระค่าธรรมเนียมยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อล่าช้า สำหรับนักศึกษาแรกเข้า เท่านั้น

- คำร้องขอเทียบโอนผลการเรียน

- คำร้องขอรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาคืน ระดับปริญญาตรี

- คำร้องขอลงทะเบียนรักษาสถานภาพนักศึกษาล่าช้า

- คำร้องขอลงทะเบียนรายวิชาที่มีวันสอบซ้ำซ้อน

- คำร้องขอลงทะเบียนวิชาฝึกงานควบคู่รายวิชาอื่น

- คำร้องขออนุญาตให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนล่าช้าเป็นกรณีพิเศษ

- คำร้องขออนุมัติเพิ่มรายวิชาล่าช้าเป็นกรณีพิเศษ

- คำร้องขออนุมัติลาพักการศึกษาล่าช้าเป็นกรณีพิเศษ

- คำร้องขออนุมัติกลับเข้าศึกษาในสถาบัน จากการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเนื่องจากไม่ลงทะเบียนและไม่รักษาสถานภาพ

- ตัวอย่างจดหมายผู้ปกครอง กรณียื่นขอชำระค่าธรรมเนียมยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อล่าช้า (นักศึกษาใหม่)

- ตัวอย่างจดหมายผู้ปกครอง กรณียื่นขอชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าปรับล่าช้า (นักศึกษาปัจจุบัน)

- ตัวอย่างจดหมายผู้ปกครอง กรณีขอย้ายหลักสูตร

- คำร้องขอลาพักการศึกษา

- คำร้องขอลาออก

- คำร้องขอยกเลิกการลงทะเบียนเรียน

- คำร้องขอลงทะเบียนเรียนข้ามหลักสูตร

- คำร้องขอถอนรายวิชาเป็นกรณีพิเศษ

 

ระดับบัณฑิตศึกษา

- เอกสารคำร้องทั่วไป

- แบบฟอร์มการผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษ

- แบบเสนอรายชื่อวารสารหรือการประชุมวิชาการสำหรับการตีพิมพ์บทความวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา

- ฟอร์ม_IS.01

- ฟอร์ม_IS.02

- แบบฟอร์มขอเสนอและแต่งตั้งกรรมการสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์

- แบบฟอร์ม_ขอยื่นสอบวิทยานิพนธ์ขั้นสุดท้าย

- แบบฟอร์มการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ

- แบบฟอร์มการตีพิมพ์ผลงานจากวิทยานิพนธ์ เพื่อประกอบการสำเร็จการศึกษา

- แบบสอบถามส่วนผู้บังคับบัญชา

- แบบสอบถามศิษย์เก่า

- แบบฟอร์มแต่งตั้งและขอเปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษา

 

2,344 คน

แชร์ให้เพื่อน