- Flowchart จัดซื้อจัดจ้าง

- Flowchart งานแผน

>>ข้อมูลประกาศจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ


ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต อว. (ศปท.อว.) ขอเผยแพร่ “เรื่องเล่า...ข่าว ศปท.” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับที่ 5 วันที่ 25 มกราคม 2564

 

 

ข่าวสารต่างๆ

- ติดตามข่าวสารจาก ITA ได้ที่นี่ << Click

- ประเด็นการประเมิน ITA งบประมาณ 2564 <

- ประกาศจาก ป.ป.ช.

- เว็บไซต์ของ ป.ป.ช.

- คู่มืองานประกันคุณภาพการศึกษา

- คู่มือปฎิบัติงาน AUN QA -2564

- คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- คู่มือการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา

- ขั้นตอนการตรวจประเมินหลักสูตร AUN QA

แชร์ให้เพื่อน

558 คน