🌟คณะบริหารธุรกิจ สจล จะเป็นผู้จัดหลักในการจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICBIM และ งานประชุมวิชาการระดับชาติ NCBIM 2020 ครั้งที่ 3
โดยความร่วมมือของ 12 สถาบัน ประกอบด้วย

☘️(ผู้จัดหลัก)สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

☘️และผู้จัดร่วม
   🔸สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์              
   🔸มหาวิทยาลัยบูรพา
   🔸มหาวิทยาลัยรังสิต
   🔸มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
   🔸มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
   🔸มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
   🔸มหาวิทยาลัยศิลปากร
   🔸มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
   🔸มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

☘️และในความร่วมมือกับ
   🔸Universiti Utara Malaysia, Malaysia
   🔸IAIN Sorong, Indonesia

🌟ในวันที่ 16-18 กันยายน 2563 ผ่านระบบออนไลน์  

🌟คณะมีความประสงค์เรียนเชิญทุกท่านหรือ นศ.ระดับ ตรี โท เอกที่มีความสนใจ❤️ร่วมส่งบทความวิจัยในงานประชุมวิชาการ
โดยสามารถเลือกการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานได้ 4 ช่องทางตาม Banner แนบ

🌟สำหรับข้อมูลรายละเอียดงานประชุมวิชาการ เชิญที่ http://www.kbsbim.com

71 คน

แชร์ให้เพื่อน