งานวิจัยนักศึกษา

คู่มือโครงงานพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจ

การยอมรับผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มออแกนิกส์

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเข้าใช้บริการของผู้บริโภคในร้านโกลเด้นเพลซในเขตกรุงเทพมหานคร

การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนจัดตั้งร้าน Max beef ในศูนย์การค้าไอเพลส เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนจัดตั้งร้านจำหน่ายไส้กรอกอีสานในตลาดนัดสุวรรณภูมิ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อไส้กรอกอีสานของผู้บริโภค บริเวณตลาดนัดสุวรรณภูมิ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565