เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2561 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะการบริหารและจัดการ ร่วมกันทำกิจกรรมพัฒนาคณะ บริเวณชั้น 4 และรอบอาคารสำนักคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  ซึ่งเป็นการรับน้องอย่างสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ รู้จักเสียสละในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม รวมทั้งสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพทั้งภายใน และภายนอกสถาบันฯ

รูปภาพแกลลอรี่

83 คน

แชร์ให้เพื่อน