ข่าวสารและกิจกรรม

วีดีทัศน์ของคณะ

เพจสำหรับติดตามข่าวสารเกี่ยวกับทุนของคณะฯ

บทความวารสาร ปี 2561

ประกาศต่างๆ ของคณะฯ

Announcement of Direct Admission (Early Round) Bachelor of Business Administration (International Program), Academic Year 2021

ANNOUNCEMENT KMITL Business School Admission to the Doctor of Philosophy in Industrial Business Administration and Master of Business Administration in Industrial Business Administration (International Program) Academic Year 2020 (2nd Semester)

คณะบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัครทุนการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 14 กันยายน 2563

ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สัมภาษณ์ทุนการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ

ขยายเวลารับบทความ บัดนี้ -31 สิงหาคม2563 งานประชุมวิชาการระดับชาติ NCBIM 2020 ครั้งที่ 3

ประกาศรับสมัครทุนหลักสูตรวท.บ. สาขาเศรษฐศาสตร์

ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน รายวิชาศึกษาทั่วไป ให้ เข้าร่วมกลุ่มไลน์ ตามรายชื่อวิชาและกลุ่มเรียนของตนเองให้ถูกต้อง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และได้รับทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2563

ประชุมบุคลากรของคณะบริหารธุรกิจ

ประกาศเรื่อง ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

Announcement of Online Interview Bachelor of Business Administration Program in Global Entrepreneurship (International Program) 2020 Undergraduate Admission - International Program (Extra Round) (Thai Students Only) Academic Year 2020

กิจกรรมปฐมนิเทศออนไลน์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

ประกาศเรื่อง การรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แบบรับตรงอิสระ (รอบพิเศษ) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (นานาชาติ) หลักสูตร 4 ปี

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ 2-62 รอบที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (Qualitying Examination)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ประกาศ เปลี่ยนแปลงวิธีการสอบสัมภาษณ์ และ กำหนดการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

รายละเอียดการส่งไฟล์สำเนาเอกสารและไฟล์วีดีทัศน์แทนการสอบสัมภาษณ์

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม (นานาชาติ)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) รอบที่ 1 ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ประกาศ คณะการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง กำหนดการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562

คณะการบริหารและจัดการ จัดโครงการ ผู้บริหาร FAM พบประชาคม

คณะการบริหารและจัดการ เข้าร่วมจัดบูธในงาน KIDS UNIVERSITY BY KMITL