ข่าวสารและกิจกรรม

ประกาศด่วน หลักสูตรบริหารธุรกิจ

รายละเอียดการติดต่ออาจารย์ผู้สอน ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563 คณะบริหารธุรกิจ

แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษา

ข้อมูลผู้ประสานงานหลักสูตร

วีดีทัศน์ของคณะ

เพจสำหรับติดตามข่าวสารเกี่ยวกับทุนของคณะฯ

ประกาศต่างๆ ของคณะฯ

ประกาศการดำเนินการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 2/2563

ประกาศแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนรายวิชาฝึกงาน โครงงานพิเศษ วิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ ปัญหาพิเศษ การศึกษาอิสระ หรือรายวิชาอื่นๆ ที่มีลักษณะเดียวกัน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)

กำหนดการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

กิจกรรมลอยกระทงปี 2563

คลิกลงทะเบียนใต้รูป

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน KMITL Open House 2020

พิธีติดเข็มผูกเนคไทด์ แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

งานสถาปนาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Announcement of Direct Admission (Early Round) Bachelor of Business Administration (International Program), Academic Year 2021

ANNOUNCEMENT KMITL Business School Admission to the Doctor of Philosophy in Industrial Business Administration and Master of Business Administration in Industrial Business Administration (International Program) Academic Year 2020 (2nd Semester)

คณะบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัครทุนการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 14 กันยายน 2563

ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน รายวิชาศึกษาทั่วไป ให้ เข้าร่วมกลุ่มไลน์ ตามรายชื่อวิชาและกลุ่มเรียนของตนเองให้ถูกต้อง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และได้รับทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2563

ประชุมบุคลากรของคณะบริหารธุรกิจ

ประกาศเรื่อง ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

กิจกรรมปฐมนิเทศออนไลน์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

ประกาศเรื่อง การรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แบบรับตรงอิสระ (รอบพิเศษ) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (นานาชาติ) หลักสูตร 4 ปี

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ 2-62 รอบที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (Qualitying Examination)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ประกาศ เปลี่ยนแปลงวิธีการสอบสัมภาษณ์ และ กำหนดการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ