ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมสงกรานต์ 2667

Thailand Education Fair in Myanmar in 2024

สัมภาษณ์ TCAS 2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต และ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

โครงการขับเคลื่อนคณะบริหารธุรกิจสู่อนาคต

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง บริษัท พรอพอทูนิตี้ จำกัด กับ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปี 2567 (KBEST 2024)

พิธีมอบรางวัล บุคลากรผู้ทำความดี และคุณประโยชน์ให้กับคณะบริหารธุรกิจ และสถาบันฯ

วันสถาปนาคณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

งาน KMITL Loy Krathong Festival 2023

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566 ณ วัดรัชฎาธิษฐาน

ภาพบรรยากาศวันพระราชทานปริญญาบัตร สจล. ปีการศึกษา 2565

คณะบริหารธุรกิจ ต้อนรับและบรรยายหัวข้อ ด้าน Business and Economics ให้แก่นักศึกษาและอาจารย์ จาก Atma Jaya Catholic University of Indonesia

The 3rd Symposium on Bio-based Chemical and Fuel from Palm Oil

อธิการบดีพบประชาคม

งานมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566

โครงการอบรมและประกวด "The World of Innovative START UP 2023"

ประมวลภาพงาน KMITL Innovation Expo 2023 คณะบริหารธุรกิจ

อาจารย์และนักเรียน จากโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ เข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนของคณะบริหารธุรกิจ

พิธีทำบุญตักบาตรขึ้นปีใหม่คณะบริหารธุรกิจ

บรรยากาศการถ่ายภาพหมู่ของบัณฑิตใหม่ 10-11 ธันวาคม 2565

Dek-D's TCAS FAIR

พิธีบำเพ็ญพระราชกุลศลถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

พิธีวางพวงมาลาถวาย ราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระ ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราช (ร.๔)

บุคลากร KBS เข้าร่วมงานมุทิตาจิต 2565 เกษียณอย่างเกษม เพชรงามลาดกระบัง

งานมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565

พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

"เปิดบ้านบริหารธุรกิจ สจล. เปิดโลกธุรกิจติจิทัสกับคริปโต"

Freshy Festive Orientation 2022

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็น ข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะบริหารธุรกิจ สจล. กับสถาบันการศึกษา 8 แห่ง