วันที่ 23 พฤษภาคม 2565

รศ. ดร.อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ (รักษาการแทนอธิการบดี สจล.) รศ.ดร.สุดาพร สาวม่วง ( คณบดี KBS ) ผศ.ดร.สิงหะ ฉวีสุข (รองคณบดีกำกับงานวิชาการและวิจัย) ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ โรจน์นิรุตติกุล (รองคณบดีกำกับงานวิเทศสัมพันธ์และงานประกันคุณภาพการศึกษา) รศ.ดร.วอนชนก ไชยสุนทร (รองคณบดีกำกับงานทรัพยากรบุคคล) อาจารย์ ดร.สุวัจน์ ด่านสมบูรณ์ (ผู้ช่วยคณบดีกำกับงานพัสดุและงานอาคารและสถานที่) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะบริหารธุรกิจ สจล. กับสถาบันการศึกษา 8 แห่ง

ณ โถงห้องประชุม 701

อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สจล.

รูปภาพแกลลอรี่

133 คน

แชร์ให้เพื่อน