คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับ คณะศิลปศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ร่วมกับคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี/

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา/

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม/

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA /

และ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

จัดอบรมและประกวดแข่งขัน Start Up 2023  ภายใต้หัวข้อ “The world of innovative Start up 2023” 

ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนา ทั้งในด้าน ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เพื่อให้เกิดธุรกิจที่มีความยั่งยืน และสามารถนำไปต่อยอดได้จริง

เมื่อวันที่ 15-16 กรกฏาคม 2566

และรอบสุดท้ายในวันที่ 5 สิงหาคม 2566

ณ อาคารคณะบริหารธุรกิจ

รูปภาพแกลลอรี่

54 คน

แชร์ให้เพื่อน