รศ.ดร.สรศักดิ์ แตงทอง (รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ การบริหารงานวิเทศสัมพันธ์ การต่างประเทศ การรับรองมาตรฐานการศึกษาระดับสากล และการสื่อสารองค์กร )

เข้าร่วมต้อนรับและบรรยายหัวข้อด้าน Business and Economics ให้แก่นักศึกษาและอาจารย์จาก Atma Jaya Catholic University of Indonesia

ภายใต้กิจกรรม KMITL-AJCUI Passage to ASEAN in Thailand 2023

ณ ห้องประชุม 301

คณะบริหารธุรกิจ สจล.

รูปภาพแกลลอรี่

44 คน

แชร์ให้เพื่อน