รศ.ดร.สิงหะ ฉวีสุข (คณบดีคณะบริหารธุรกิจ)

พร้อมด้วยผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง

บริษัท พรอพอทูนิตี้ จำกัด กับ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ณ ห้องประชุม 301 คณะบริหารธุรกิจ

รูปภาพแกลลอรี่

25 คน

แชร์ให้เพื่อน