วันที่ 18 สิงหาคม 2562 คณะการบริหารและจัดการ พานักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ คณะการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ศึกษาดูงาน พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน INVESTORY ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รูปภาพแกลลอรี่

66 คน

แชร์ให้เพื่อน