รายละเอียดการสมัคร โควต้า รอบที่ 2
1. Announcement Quota Admission (Round 2) Bachelor of Business Administration (International Program), Faculty of Administration and Management, KMITL
2. การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แบบโควตา รอบที่ 2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2563
3. การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แบบโควตา รอบที่ 2 โควตาของสถานศึกษาที่มีการลงนามความร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประจำปีการศึกษา 2563
4. รายชื่อสถานศึกษาที่มีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการระดับคณะการบริหารและจัดการ
5. รายชื่อสถานศึกษาที่มีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการระดับสถาบันฯ
 

รายละเอียดการสมัคร รับตรงร่วมกัน รอบที่ 3
1. การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แบบรับตรงร่วมกัน รอบที่ 3 (คัดเลือกโดยพิจารณาจากคะแนน GAT/PAT) ประจำปีการศึกษา 2563
2. สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดระบบรับสมัครสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 25 พ.ย.-9 ธ.ค. 2562 ผ่าน www.niets.or.th
 

รายละเอียดการสมัคร Admission รอบที่ 4
1. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับรอบ 4

501 คน

แชร์ให้เพื่อน