โทรศัพท์ประสานงานหลักสูตร : 062-507-1461
Email : Academic.fam@gmail.com


หลักสูตรบริหารธุรกิจ
ผู้ประสานงาน : นางสาวรัตนาภรณ์ สุวรรณรัตน์ (พี่ปลา)
เบอร์โต๊ะ : 02-3298000 ต่อ 6378
ไลน์ : pla.amc
อีเมล์ : plapla.amc@gmail.com

หลักสูตรบริหารธุรกิจ (นานาชาติ)
ผู้ประสานงาน : นางสาวชุติมา ชัยชนะ (พี่หมิง)
เบอร์โต๊ะ : 02-3298000 ต่อ 6379
ไลน์ : chu_ming
อีเมล์ chutima.ch@kmitl.ac.th

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ
ผู้ประสานงาน : นางสาวเมริน มั่นสติ (พี่บลู)
เบอร์โต๊ะ : 02-3298000 ต่อ 6378
ไลน์ : 0876730141    
อีเมล์ : merin.ma@kmitl.ac.th

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ไทย)
ผู้ประสานงาน : นางสาวพิณณลิณย์ วุฒิประเสริฐ(พี่พลอย)
เบอร์โต๊ะ : 02-3298000 ต่อ 6379
ไลน์ pployy-pin
อีเมล์ pinnalin.wu@kmitl.ac.th    

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต (นานาชาติ)    
ผู้ประสานงาน : นางสาวกานต์พิชชา อสัมภิณวงศ์ (พี่กาน)
เบอร์โต๊ะ : 02-3298000 ต่อ 6001
ไลน์ : kanpichcha_windy
อีเมล์ : kanpichcha.as@kmitl.ac.th

 

451 คน

แชร์ให้เพื่อน