U-Recommend แนะนำหลักสูตรบริหารธุรกิจ ปี 2024   คณะบริหารธุรกิจ เรียนเกี่ยวกับอะไร ?
คณะบริหารธุรกิจเน้นการศึกษาและการอบรมในด้านการบริหารธุรกิจให้นักศึกษาพร้อมที่จะทำงานในสาขาธุรกิจและการจัดการต่างๆ ในองค์กรหรือตั้งธุรกิจของตนเอง นี่คือบางเนื้อหาที่นักศึกษาจะเรียนรู้ในคณะบริหารธุรกิจ
- พื้นฐานธุรกิจ การศึกษาเรื่องพื้นฐานธุรกิจเช่น การตลาด, การเงิน, การบัญชี, และการจัดการทั่วไปขององค์กร
- การบริหารและการจัดการ การเรียนรู้วิธีการบริหารและการจัดการทรัพยากรมนุษย์, เงิน, และเทคโนโลยีในองค์กร
- การตลาด การศึกษาเรื่องการวางแผนการตลาด, การสร้างแบรนด์, การโฆษณา, การค้าปลีก, และการค้าส่ง
- การเงินและบัญชี การเรียนรู้เกี่ยวกับการวางแผนการเงิน, การบัญชี, การวิเคราะห์การเงิน, และการลงทุน
- การจัดการโครงการ การเรียนรู้วิธีการวางแผนและดำเนินโครงการให้สำเร็จ
- การจัดการการผลิตและการจัดส่ง การศึกษาเกี่ยวกับการผลิตสินค้าหรือบริการ, การจัดการโครงสร้างซัพพลายเชน, และการจัดส่งสินค้า
- การนำเสนอและการสื่อสาร การศึกษาวิธีการสื่อสารและการนำเสนอข้อมูลให้เป็นประโยชน์ในการบริหาร
- การวิเคราะห์ข้อมูล การใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
- การจัดการธุรกิจในสากล การศึกษาวิธีการทำธุรกิจในสภาพการตลาดระหว่างประเทศและการบริหารความหลากหลายทางวัฒนธรรม
 
   คณะบริหารธุรกิจ  เหมาะกับใคร ?
- ความมุ่งมั่นในการเรียนรู้เกี่ยวกับธุรกิจ: คณะบริหารธุรกิจต้องการคนที่มีความกระตือรือร้นในการศึกษาเรื่องธุรกิจและการจัดการ
- ทักษะการสื่อสาร: การสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญในการบริหารธุรกิจ ควรมีทักษะในการพูดและเขียนอย่างชัดเจน มีความสามารถในการเป็นผู้นำและสื่อสารกับผู้อื่น
- ความคิดสร้างสรรค์: การจัดการธุรกิจอาจต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ซับซ้อนและต้องการความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา
- ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น: การทำงานเป็นทีมและการเรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ
- ความสามารถในการวางแผนและการจัดการเวลา: การบริหารเวลาและการวางแผนเป็นทักษะที่สำคัญในการดำเนินงานและการบริหารธุรกิจ
- ความรับผิดชอบและความมุ่งมั่น: ควรมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายและมุ่งมั่นในการประสานงานและบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 
   แนวทางประกอบอาชีพ
- นักธุรกิจ/เจ้าของธุรกิจส่วนตัว
- นักการธนาคาร/นักลงทุน
- นักการตลาด
- พนักงานฝ่ายบุคคล
- ผู้บริหาร/ผู้จัดการ ในองค์กรต่างๆ
- ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
- เจ้าหน้าที่การตลาดองค์กรในภาครัฐและเอกชน
- เจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าสัมพันธ์
- ผู้บริหารตราสินค้า/ผลิตภัณฑ์
- ที่ปรึกษาทางธุรกิจ/นักวิชาการ/นักวิจัยการตลาด
 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คณะบริหารธุรกิจ
เว็บไซต์ : 
www.kbs.kmitl.ac.th

   เรียนอะไรบ้าง ?
ระดับปริญญาตรี
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
- แขนงนวัตกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
- แขนงการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรม
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (นานาชาติ)
  ประกอบด้วย 3 เมเจอร์
- Innovation & Digital Marketing
- Global Business & Finance Management
- Digital Supply Chain Management

3. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ
4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการระดับโลก (หลักสูตรนานาชาติ)
ระดับปริญญาโท
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) (การศึกษาทางไกล)
3. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม (นานาชาติ)
ระดับปริญญาเอก
1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม (นานาชาติ)

   เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียนที่นี่
เพราะบริหารลาดกระบังแตกต่างจากสถาบันอื่นในประเทศไทย เป็นหลักสูตรที่สร้างบัณฑิตตอบโจทย์อุตสาหกรรมที่มีการเรียนการสอนผสมผสานความเป็นบริหารธุรกิจบวกเทคโนโลยี นวัตกรรม และสนองความต้องการทุกกลุ่มเป้าหมาย
1. หากท่านต้องการมีอนาคตเป็นนักบริหารธุรกิจที่มีพื้นฐานการบริหารธุรกิจบวกเทคโนโลยี นวัตกรรม และความเป็นผู้ประกอบการมาเรียนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
2. หากท่านต้องการมีอนาคตเป็นนักบริหารธุรกิจที่มีขีดความสามารถในการใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และการจัดการ ต้องมาเรียนหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ
3. หากท่านต้องการเป็นนักธุรกิจที่สามารถทำงานที่ประเทศไหนก็ได้ในโลก ที่เข้าใจบริหารธุรกิจในบริบทโลก The BBA International program จะตอบโจทย์เพราะเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตคือ Global Business Citizens
4. หากท่านต้องการเป็นนักธุรกิจที่สามารถบริหารธุรกิจด้วยแนวคิดแนวคิดและทักษะ 3E + C ซึ่งได้แก่ E1: Entrepreneurial Process E2: Entrepreneurial Self-Efficacy E3: Entrepreneurial Intention C: Creativity ท่านสามารถเข้าเรียนหลักสูตรนานาชาติ Global Entrepreneurial
5. หลักสูตรMBA ภาคปกติ นานาชาติ ออนไลน์ เป็นหลักสูตรที่ตอบโจทย์เปิดประตูสู่โอกาสใหม่ๆ ด้วยทักษะและความรู้ เพื่อก้าวไปสู่ตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงที่ตอบโจทย์ผู้เรียนที่ได้ทั้งความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จ คิดเชิงกลยุทธ์ เพื่อความเป็นเลิศในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีพลวัต- มีการจัดการเรียนการสอนในวิชาธุรกิจที่จำเป็นอย่างครอบคลุม ตั้งแต่ บัญชี การเงิน ทรัพยากรมนุษย์ การจัดการปฏิบัติการ การตลาด ความเป็นผู้นำเชิงกลยุทธ์ ผู้ประกอบการและนวัตกรรม การวิเคราะห์ข้อมูลและระบบธุรกิจอัจฉริยะฯลฯ เพื่อการตัดสินใจอย่างมีคุณภาพ
- มีชื่อเสียงในด้านชื่อเสียงทางวิชาการที่แข็งแกร่งและความมุ่งมั่นในการมอบการศึกษาคุณภาพสูง หลักสูตรบริหารธุรกิจที่บูรณาการความรู้เชิงทฤษฎีเข้ากับการใช้งานจริง เพื่อเตรียมผู้เรียนให้พร้อมสำหรับความท้าทายในโลกแห่งความเป็นจริงในภาคธุรกิจ
- มีการผสมผสานความเป็นนานาชาติพร้อมสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เอื้ออำนวยด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย
- มีคณาจารย์ที่ทุ่มเท และให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม และผู้เรียนมีความสะดวกในการเรียนผ่านระบบออนไลน์เพื่อให้มั่นใจว่าผู้สำเร็จการศึกษามีความเพียบพร้อมไปด้วยทักษะและความรู้ที่จำเป็นสำหรับความสำเร็จในอาชีพในสาขานี้


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
เว็บไซต์ : 
https://tu.ac.th/
    เรียนอะไรบ้าง ?
- หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

  • การบัญชี

- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

  • การเงิน
  • การตลาด
  • ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
  • การบริหารองค์การ การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย์
  • บริหารการปฏิบัติการ
  • บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ โลจิสติกส์และการขนส่ง
  • ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

 
   เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียนที่นี่
- มีแพลตฟอร์มการเรียนรู้แบบบูรณาการในรูปแบบประสมประสานที่ตอบโจทย์คนทุกเจนเนอเรชัน
- มีพอร์ตการเงินและการลงทุนที่มีเสถียรภาพ และตอบโจทย์ความยั่งยืนทางการเงิน
- บุคลากรทุกระดับมีวิธีคิดที่เป็นสากลและมีทักษะของพลเมืองโลกยุคใหม่
 

มหาวิทยาลัยพายัพ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
เว็บไซต์ :
 https://www.payap.ac.th/_public/
   เรียนอะไรบ้าง ?
- การจัดการนวัตกรรมธุรกิจอาหาร
- การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
- การจัดการโรงแรม
- การตลาดดิจิทัล
- การบริหารการเงินและการลงทุน
- ธุรกิจดิจิทัลและเทคโนโลยีทางการเงิน
 
   เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียนที่นี่
- เรียนจบแล้วมีงานทำแน่นอน
- ทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
- มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้และความเชี่ยวชาญ 2 ทักษะ คือ ทักษะด้านการจัดการ และทักษะด้านการเป็นผู้ประกอบการ
 

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
เว็บไซต์ : 
https://www.stamford.edu/
   เรียนอะไรบ้าง ?
- การจัดการธุรกิจการบิน
- การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
- การจัดการโรงแรมนานาชาติ
- การตลาด
- การเป็นเจ้าของธุรกิจ
- การเงินและการธนาคาร
- การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
- การจัดการอีเว้นท์
- ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
- การจัดการทั่วไป
 
   เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียนที่นี่
- มีหลักสูตร Stamford English Program คอร์สปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา
- ได้เรียนรู้หลักการการตลาด และการสื่อสารการตลาด รวมถึงกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริงจากผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด
- เรียนรู้ในการวางแผน จัดการ ปรับใช้ และ ประเมินการจัดกิจกรรมการตลาดที่เหมาะสมกับสินค้า บริการ องค์กร โดยใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่หลากหลาย
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
เว็บไซต์ : 
http://www.vru.ac.th/
   เรียนอะไรบ้าง ?
- การบริหารธุรกิจ
- กฎหมายธุรกิจ
- การบริหารเชิงกลยุทธ์
- การบริหารทรัพยากรมนุษย์
- หลักการตลาด
- การบริหารการตลาด
- การตลาดระหว่างประเทศ
- กลยุทธ์และการวางแผนการตลาด
 
   เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียนที่นี่
- พัฒนาบัณฑิตให้มีทักษะนักปฏิบัติมืออาชีพโดยใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนที่ทันต่อสถานการณ์
- สร้างงานวิจัยเพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์ต่อสังคม
- การให้บริการวิชาการแก่สังคมด้วยนวัตกรรมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
- บริหารจัดการโดยเน้นการมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมาภิบาล
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
คณะวิทยาการจัดการ
เว็บไซต์ : 
https://www2.rru.ac.th/
    เรียนอะไรบ้าง ?
- สาขาวิชาการจัดการ
- สาขาวิชาการตลาด
- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- สาขาวิชาการบัญชี
- สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
 
   เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียนที่นี่
- ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทางวิชาการ มีทักษะอาชีพ บุคลิกภาพดี มีคุณธรรมจริยธรรม
- สร้างงานวิจัยบนฐานทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่นำไปสู่การใช้ประโยชน์
- บริการวิชาการบนพื้นฐานความรู้สู่สังคมที่สนองต่อความต้องการของท้องถิ่น

 

Cr: https://www.admissionpremium.com/u-recommend/news/7226

70 คน

แชร์ให้เพื่อน