1_ประกาศหลักเกณฑ์วิธีคิดภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์-พ.ศ.2561

2_ประกาศกำหนดวิธีการลงเวลาทำงานของผู้ปฏิบัติงานในสถาบันตำแหน่งวิชาการ

3_ประกาศข้อปฏิบัติของกรรมการคุมสอบ

4_ประกาศแนวทางการปฏิบัติด้านการดำเนินการของหลักสูตร

5_ประกาหลักเกณฑ์การจัดสรรทุนวิจัยคณะ

6._ประกาศ เรื่อง เกณฑ์ปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนรายวิชาของหลักสูตร

7_ประกาศ หลักเกณฑ์การให้ทุนเพื่อเข้าร่วมการนำเสนอผลงานฯ ในต่างประเทศ

8_ประกาศ ทุนสนับสนุนกาวิจัยประเภทความร่วมมือกับต่างประเทศ

9_เกณฑ์การประเมินสายสนับสนุนปี2560ใหม่

10_ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรทุนวิจัยเพื่อรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร พ.ศ. 2560

11_ประกาศเรื่องการเดินทางไปศึกษาดูงานด้านวิชาการ การไปเสนอผลงาน และการส่งนักศึกษาแลกเปลี่ยน ฝึกงาน สหกิจศึกษา ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2560

12_ประกาศเรื่องทุนสนับสนุนการเดินทางไปฝึกอบรมและการศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2560

13_ประกาศเรื่องแนวปฏิบัติในการจัดเตรียมและตรวจข้อสอบกลางภาคและปลายภาค

14_ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การเปิดสอนวิชาเลือกเสรีของคณะฯ

15_ประกาศเรื่องทุนสนับสนุนแลกเปลี่ยนอาจารย์ไปสอนหรือวิจัย ณ ต่างประเทศ

16_ประกาศเรื่องการจ่ายเงินรายได้เป็นค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยงาน

17 ประกาศ_การจ่ายเงินค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ระดับปริญญาตรี

18 ประกาศ_การจ่ายเงินรายได้สนับสนุนการตีพิมพ์ในวารสาร

19_ประกาศ_อัตราค่าสมัครสอบในการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

20_ประกาศ_ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

21_ประกาศ_ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติของคณะ

22_ประกาศ เรื่อง กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการด้านเอกสารของคณะการบริหารและจัดการ

1,141 คน

แชร์ให้เพื่อน