ข่าวสารและกิจกรรม

การประชุม ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ และ คณะบริหารธุรกิจ สจล. ในการทำหลักสูตรร่วม "นักวิทยาศาสตร์ประยุกต์สู่การเป็นผู้บริหารธุรกิจชั้นนำ"

Announcement of Eligible Candidates for Qualifying Examination  in Academic Year 2020 (2nd Semester)

โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านประกันคุณภาพการศึกษา และการดำเนินงานภายใต้ OKRs ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM)

รายชอผู้ มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

KBS ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำงาน ร่วมกับศูนย์ฉีดวัคซีน covid-19 ของ สจล.เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

คณบดี KBS พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตรวจรับการส่งมอบงานงวด 5 การพัฒนาตึกอาคารเรียน คณะบริหารธุรกิจ ตึก L โซน A ณ ไชด์งาน

ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรโท-เอก (นานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 1-2564

พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และพิธีรดน้ำขอพรนายกสภาสถาบัน ผู้ทรงวุฒิและผู้อาวุโส เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2564

HR พบประชาคม

การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจเพื่อเข้าศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

พูดคุยแนะนำหลักสูตร BBA in Global Entrepreneurship (International Program) ผ่านระบบ Facebook liveโดย ผศ.ดร.สุดาพร สาวม่วง ผศ.ดร.ฉัตรชัย ฉัตรปุณญกุล, Mr.Bilal Khalid และ ดร.ปนัดดา ศุภวรรณ

คณบดีคณะบริหารธุริจ, ผศ. ดร.โอปอล์ สุวรรณเมฆ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและร่วมสนทนา กับ คุณปรมินทร์ อินโสม ผู้ก่อตั้ง Firo และ Satang Pro ในโอกาสที่มาให้คำปรึกษาการจัดทำ Digital Currency เพื่อใช้ภายใน สจล.

Undergraduate Scholarship 2021 B.B.A (International Program), KMITL Business School

ประเด็นการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) ปีงบประมาณ 2564

คณบดี และ ผู้บริหาร เป็นผู้แทนคณะบริหารธุรกิจ ร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะท่านเจ้าคุณทหาร ณ บริเวณคณะเทคโนโลยีการเกษตร

ประกาศคณะบริหารธุรกิจ เรื่อง การดำเนินการวัดผลและประเมินผลการเรียน ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศด่วน หลักสูตรบริหารธุรกิจ

รายละเอียดการติดต่ออาจารย์ผู้สอน ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563 คณะบริหารธุรกิจ

ประกาศการดำเนินการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 2/2563

ประกาศแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนรายวิชาฝึกงาน โครงงานพิเศษ วิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ ปัญหาพิเศษ การศึกษาอิสระ หรือรายวิชาอื่นๆ ที่มีลักษณะเดียวกัน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)

กำหนดการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

กิจกรรมลอยกระทงปี 2563

พิธีติดเข็มผูกเนคไทด์ แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

งานสถาปนาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Announcement of Direct Admission (Early Round) Bachelor of Business Administration (International Program), Academic Year 2021

ANNOUNCEMENT KMITL Business School Admission to the Doctor of Philosophy in Industrial Business Administration and Master of Business Administration in Industrial Business Administration (International Program) Academic Year 2020 (2nd Semester)

ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน รายวิชาศึกษาทั่วไป ให้ เข้าร่วมกลุ่มไลน์ ตามรายชื่อวิชาและกลุ่มเรียนของตนเองให้ถูกต้อง

ประชุมบุคลากรของคณะบริหารธุรกิจ

กิจกรรมปฐมนิเทศออนไลน์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563