ข่าวสารและกิจกรรม

บรรยายในหัวข้อ "Global Entrepreneurs' characteristics"

พิธีบำเพ็ญกุศล อุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี พ.ศ. 2562

สอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ( LOVE 4 )

บรรยายในที่ประชุมเชิงปฎิบัติการเรื่อง การพัฒนาศักยภาพการใช้งาน ระบบสารสนเทศและการประยุกต์ไช้ปัญญาประดิษฐ์ด้านกิจการพลเรือน

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนี กุลยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง (KRIS) นำทีมผู้บริหารและบุคลากร เดินทางเข้ามาเยี่ยมชม ศูนย์บริการวิชาการด้านบริหารธุรกิจและการจัดการ คณะการบริหารและจัดการ (CBA&MAS)

การจัดประกวดโครงการ "กรุงไทย ตันกล้าสีขาว"

คณะการบริหารและจัดการ ได้รับการคัดเลือก Selected ให้ได้รับมาตรฐาน "Eduniversal Selected Distinction" เป็นหนึ่งใน Busiess School ท

พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ประกาศเปิดอบรมระบบจัดการวิทยานิพนธ์ iThesis

Admission to the Doctor of Philosophy in Industrial business administration and Master of business administration in Industrial business administration (International Program)

งาน RIS Thai College Fair 2019

พิธีบำเพ็ญพระราชกุศล และวางพวงมาลา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในโอกาสพบปะหารือการพัฒนาหลักสูตร EEM และ หลักสูตร 4+1

คณะการบริหารและจัดการ เข้าร่วมรับฟังผลสรุปการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

นางสาวพัชรมัย บุญเลิศกุล (แพรว) นักศึกษาจาก คณะการบริหารและการจัดการ ได้รับการคัดเลือกให้เป็น "นางงามภาคเหนือ" และ"นางงามบุคลิกภาพดี"

University of the East, Manila, Philippines เดินทางมาเยี่ยมชมคณะการบริหารและจัดการ

โครงการ CHALLENGES TO CHANGE

สโมสรนักศึกษาคณะการบริหารและจัดการ จัดงาน MEETING SEEFAH

งาน BBA Night Party 2019

อบรมเพื่อใช้ฐานข้อมูลทางด้านธุรกิจและการจัดการ Business Source Utimate

กิจกรรม KMITL Open House 2019

พิธีอันเชิญพระมหามงกุฎ มอบเนกไทและเข็มพระมหามงกุฎ ให้กับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2562

Visiting IIT Mumbai & IIT Newdelhi India July 2019

Ceremony Award 1/251 Fabulous World Educator Leader 2019 at Mumbai India

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม โครงการ CHALLENGES TO CHANGE คนเปลี่ยน ของเปลี่ยน คิดเปลี่ยน

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ NIDA เดินทางมาเยี่ยมชมคณะการการบริหารและจัดการ

โครงการฝึกอบรม ระบบการจัดการวิทยานิพนธ์ (iTHESIS) ระบบการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน (Turnitin) และ โปรแกรมจัดการข้อมูลบรรณานุกรม (Endnote)

คณะการบริหารและจัดการพานักศึกษา ศึกษาดูงาน พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน INVESTORY

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (นานาชาติ)