ข่าวสารและกิจกรรม

งานประชุมวิชาการ ICBIM&NCBIM 2019

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

โครงการกิจกรรมใหว้ครู หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษาที่ 1/2562

โครงการอบรม FAM START UP 2019

โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านประกันคุณภาพการศึกษา และการระดมสมอง ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการ "สี่สลึงเป็นหนึ่งบาท" ปีการศึกษา 2562

โครงการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านวิชาชีพแก่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562 “Mobile application”

โครงการศึกษาดูงาน ประกันคุณภาพการศึกษาสู่การพัฒนาในยุค 4.0

BBA international program รับสมัครรอบสุดท้าย

Shandong Yingcai University เดินทางมาลงนาม letter of intant กับ สจล.

Announcement 2019 Undergraduate Admission - International Program Direct Admission (Round 5) Faculty of Administration and Management KMITL

แถลงข่าวโครงการอบรม Smart Supervisor 4.0 สำหรับ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)

ANNOUNCEMENT_Admission_MBA_PhD_2019

คณะผู้บริหารคณะการบริหารและจัดการ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(นานาชาติ) รายวิชา Inter marketing จัดงาน BBA FOOD FESTIVAL

กำหนดการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม (นานาชาติ) (แบบ 1.1)

Announcement 2019 Undergraduate Admission - BBA International Program (International Students) Faculty of Administration and Management KMITL

ข่าวของคณะการบริหารและจัดการเรื่องการบริหารการจัดการเรียนการสอนเสนอต่อสาธารณชน

โครงการ FAM บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม

ประกาศรับสมัครนักศึกษาฝึกงานฤดูร้อน 2019

FAM HAPPY NEWYEAR 2019

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561

Announcement 2019 Undergraduate Admission -International Program (Round 1.2)

Announcement of Qualified Candidates for QE 2018

คณะการบริหารและจัดการ เข้าร่วมงาน"ประเพณีลอยกระทง 2561"

กีฬาบริหารสัมพันธ์ ประจำปี 2561

ประกาศ เปิดรับสมัครนักศึกษาระกับปริญาตรี รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

คณะการบริหารและจัดการ ระดมความเห็นเกี่ยวคุณสมบัติหรือคุณลักษณะของคณบดี