ข่าวสารและกิจกรรม

คณะการบริหารและจัดการ เข้าร่วมรับฟังผลสรุปการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

นางสาวพัชรมัย บุญเลิศกุล (แพรว) นักศึกษาจาก คณะการบริหารและการจัดการ ได้รับการคัดเลือกให้เป็น "นางงามภาคเหนือ" และ"นางงามบุคลิกภาพดี"

University of the East, Manila, Philippines เดินทางมาเยี่ยมชมคณะการบริหารและจัดการ

โครงการ CHALLENGES TO CHANGE

สโมสรนักศึกษาคณะการบริหารและจัดการ จัดงาน MEETING SEEFAH

งาน BBA Night Party 2019

อบรมเพื่อใช้ฐานข้อมูลทางด้านธุรกิจและการจัดการ Business Source Utimate

กิจกรรม KMITL Open House 2019

พิธีอันเชิญพระมหามงกุฎ มอบเนกไทและเข็มพระมหามงกุฎ ให้กับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2562

Visiting IIT Mumbai & IIT Newdelhi India July 2019

Ceremony Award 1/251 Fabulous World Educator Leader 2019 at Mumbai India

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม โครงการ CHALLENGES TO CHANGE คนเปลี่ยน ของเปลี่ยน คิดเปลี่ยน

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ NIDA เดินทางมาเยี่ยมชมคณะการการบริหารและจัดการ

โครงการฝึกอบรม ระบบการจัดการวิทยานิพนธ์ (iTHESIS) ระบบการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน (Turnitin) และ โปรแกรมจัดการข้อมูลบรรณานุกรม (Endnote)

คณะการบริหารและจัดการพานักศึกษา ศึกษาดูงาน พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน INVESTORY

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (นานาชาติ)

งานประชุมวิชาการ ICBIM&NCBIM 2019

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

โครงการกิจกรรมใหว้ครู หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษาที่ 1/2562

โครงการอบรม FAM START UP 2019

โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านประกันคุณภาพการศึกษา และการระดมสมอง ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการ "สี่สลึงเป็นหนึ่งบาท" ปีการศึกษา 2562

โครงการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านวิชาชีพแก่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562 “Mobile application”

โครงการศึกษาดูงาน ประกันคุณภาพการศึกษาสู่การพัฒนาในยุค 4.0

BBA international program รับสมัครรอบสุดท้าย

Shandong Yingcai University เดินทางมาลงนาม letter of intant กับ สจล.

Announcement 2019 Undergraduate Admission - International Program Direct Admission (Round 5) Faculty of Administration and Management KMITL

แถลงข่าวโครงการอบรม Smart Supervisor 4.0 สำหรับ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)

ANNOUNCEMENT_Admission_MBA_PhD_2019