ข่าวกิจกรรม

โครงการ CHALLENGES TO CHANGE

สโมสรนักศึกษาคณะการบริหารและจัดการ จัดงาน MEETING SEEFAH

งาน BBA Night Party 2019

กิจกรรม KMITL Open House 2019

พิธีอันเชิญพระมหามงกุฎ มอบเนกไทและเข็มพระมหามงกุฎ ให้กับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2562

Visiting IIT Mumbai & IIT Newdelhi India July 2019

Ceremony Award 1/251 Fabulous World Educator Leader 2019 at Mumbai India

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ NIDA เดินทางมาเยี่ยมชมคณะการการบริหารและจัดการ

คณะการบริหารและจัดการพานักศึกษา ศึกษาดูงาน พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน INVESTORY

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (นานาชาติ)

งานประชุมวิชาการ ICBIM&NCBIM 2019

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

โครงการกิจกรรมใหว้ครู หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษาที่ 1/2562

โครงการอบรม FAM START UP 2019

โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านประกันคุณภาพการศึกษา และการระดมสมอง ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการ "สี่สลึงเป็นหนึ่งบาท" ปีการศึกษา 2562

โครงการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านวิชาชีพแก่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562 “Mobile application”

โครงการศึกษาดูงาน ประกันคุณภาพการศึกษาสู่การพัฒนาในยุค 4.0

Shandong Yingcai University เดินทางมาลงนาม letter of intant กับ สจล.

แถลงข่าวโครงการอบรม Smart Supervisor 4.0 สำหรับ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)

คณะผู้บริหารคณะการบริหารและจัดการ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(นานาชาติ) รายวิชา Inter marketing จัดงาน BBA FOOD FESTIVAL

โครงการ FAM บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม

FAM HAPPY NEWYEAR 2019

คณะการบริหารและจัดการ เข้าร่วมงาน"ประเพณีลอยกระทง 2561"

กีฬาบริหารสัมพันธ์ ประจำปี 2561

คณะการบริหารและจัดการ ระดมความเห็นเกี่ยวคุณสมบัติหรือคุณลักษณะของคณบดี

พิธีมุทิตาจิตผู้ครบเกษียณอายุการปฏิบัติงาน ประจำปี 2561

FAMily HomeComing 2018