ข่าวสารและกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม

ดูทั้งหมด

แนะนำคณะ

โลโก้คณะบริหารธุรกิจ

โลโก้คณะบริหารธุรกิจ

 

สีประจำคณะ

 

ดอกไม้ประจำคณะ

 

 

 

 

รศ.ดร. สุดาพร สาวม่วง

อีเมล: sudaporn.sa@kmitl.ac.th

รศ.ดร. วิรัช กระแสร์ฉัตร์

เบอร์โทรศัพท์: 6315
อีเมล: wirat.kr@kmitl.ac.th

รศ.ดร. กุลกัญญา ณ ป้อมเพ็ชร์

เบอร์โทรศัพท์: 6317
อีเมล: kulkanya.na@kmitl.ac.th

รศ. กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์

เบอร์โทรศัพท์: 6312
อีเมล: katanyu.hi@kmitl.ac.th

ผศ.ดร. มณฑาจุฬา สุวัฒนะดิลก

เบอร์โทรศัพท์: 6323
อีเมล: montajula.su@kmitl.ac.th

ผศ.ดร. โอปอล์ สุวรรณเมฆ

เบอร์โทรศัพท์: 6327
อีเมล: opal.su@kmitl.ac.th

ผศ.ดร. ณัฐวุฒิ โรจน์นิรุตติกุล

เบอร์โทรศัพท์: 6310
อีเมล: nuttawut.ro@kmitl.ac.th

รศ.ดร. เทพรัตน์ พิมลเสถียร

เบอร์โทรศัพท์: 6340
อีเมล: thepparat.ph@kmitl.ac.th

รศ.ดร. ชลิตา ศรีนวล

เบอร์โทรศัพท์: 6326
อีเมล: chalita.sr@kmitl.ac.th

รศ.ดร. ธนาวุฒิ ประกอบผล

เบอร์โทรศัพท์: 6338
อีเมล: tanawut.pr@kmitl.ac.th

รศ.ดร. วอนชนก ไชยสุนทร

เบอร์โทรศัพท์: 6314
อีเมล: wornchanok.ch@kmitl.ac.th

ผศ.ดร. สุภาวดี ปัตทวีคงคา

เบอร์โทรศัพท์: 6311
อีเมล: supawadee.pa@kmitl.ac.th

ผศ.ดร. ศราวณี พึ่งผู้นำ

เบอร์โทรศัพท์: 6319
อีเมล: saravanee.ph@kmitl.ac.th

ผศ.ดร. สามารถ ดีพิจารณ์

เบอร์โทรศัพท์: 6287
อีเมล: samart.de@kmitl.ac.th

ผศ.ดร. สรศักดิ์ แตงทอง

เบอร์โทรศัพท์: 6377
อีเมล: sorasak.ta@kmitl.ac.th

รศ.ดร. ภูริศ ศรสรุทร์

เบอร์โทรศัพท์: 6330
อีเมล: puris.so@kmitl.ac.th

ดร. ธีรเวช ทิตย์สีแสง

เบอร์โทรศัพท์: 6337
อีเมล: teerawet.ti@kmitl.ac.th

รศ.ดร. สิงหะ ฉวีสุข

เบอร์โทรศัพท์: 6370
อีเมล: singha@it.kmitl.ac.th

ผศ.ดร. พรชัย ศักดานุวัฒน์วงศ์

เบอร์โทรศัพท์: 6341
อีเมล: pornchai.sa@kmitl.ac.th

ผศ.ดร. ปรเมศร์ อัศวเรืองพิภพ

เบอร์โทรศัพท์: 6320
อีเมล: poramate.as@kmitl.ac.th

ผศ.ดร. อภิวรรตน์ กรมเมือง

เบอร์โทรศัพท์: 6378
อีเมล: apiwat.kr@kmitl.ac.th

ผศ.ดร. สุทธิ สูอำพัน

เบอร์โทรศัพท์: 6376
อีเมล: sutti.so@kmitl.ac.th

รศ.ดร. ชัยชนะ ตีรสุกิตติมา

อีเมล: chaichana.te@kmitl.ac.th

ผศ.ดร. พรศรี เหล่ารุจิสวัสดิ์

อีเมล: pornsri.la@kmitl.ac.th

ดร.ชนานันต์ สมาหิโต

เบอร์โทรศัพท์: 6342
อีเมล: chananan.sa@kmitl.ac.th

ผศ.ดร. กฤช จรินโท

เบอร์โทรศัพท์: 6342
อีเมล: krit.ja@kmitl.ac.th

ผศ.ดร.ธำรงค์ เมฆโหรา

อีเมล: thamrong.me@kmitl.ac.th

ดร.ธเนส เตชะเสน

อีเมล: tanes.ta@kmitl.ac.th

ผศ.ดร. ฉัตรชัย ฉัตรปุณญกุล

อีเมล: chatchai.ch@kmitl.ac.th

ดร. สุวัจน์ ด่านสมบูรณ์

อีเมล: suwaj.da@kmitl.ac.th

ดร.สาริษฐ์ กุลธวัชวิชัย

อีเมล: sarist.gu@kmitl.ac.th

รศ.ดร. มนตรี วิบูลยรัตน์

อีเมล: montri.wi@kmitl.ac.th

ผศ.ดร.ประพัฒชนม์ จริยะพันธุ์

อีเมล: prapatchon.ja@kmitl.ac.th

ผศ.ดร. เดือนเต็มดวง ณ เชียงใหม่

อีเมล: dnachien@gmail.com

ดร. วสุ กีรติวุฒิเศรษฐ์

อีเมล: vasu.ke@kmitl.ac.th

ดร.ภก.ณัฐพศุตม์ ภัทธิราสินสิริ

อีเมล: NATPHASUTH.PA@KMITL.AC.TH

รศ.ดร.วัลลภ ฤทธิม์ บัวชุม

อีเมล: wonlop.bu@kmitl.ac.th

ดร.บุรินทร์ สุขพิศาล

อีเมล: burin.su@kmitl.ac.th

ดร.สายชล ปิ่นมณี

อีเมล: SAICHON.PI@KMITL.AC.TH

Dr. Bilal KHALID

อีเมล: bilal.kh@kmitl.ac.th

Dr.Navidreza Ahadi

อีเมล: navidreza.ah@kmitl.ac.th

Dr.ARTHUR GOGATZ

อีเมล: arthur.go@kmitl.ac.th

ดร.อัจฉริย์ กรมเมือง

ดร.นายิกา กำมเลศ

อีเมล: NAYIKA.KA@KMITL.AC.TH

นางสาวพาขวัญ ชูอำไพ

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ
เบอร์โทรศัพท์: 6305
อีเมล: pakwon.ch@kmitl.ac.th

นางศรีสุนันท์ สุขถาวร

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการวิชาการ
อีเมล: srisunan.su@kmitl.ac.th

นางสาวสุมณฑา อ่วมกลัด

ตำแหน่ง: งานสารบรรณ
เบอร์โทรศัพท์: 6322
อีเมล: sumonta.ou@kmitl.ac.th

นายศุภกิจ คงบุญ

ตำแหน่ง: งานกิจการนักศึกษา
เบอร์โทรศัพท์: 6322 / 6283
อีเมล: supakit.ko@kmitl.ac.th

นางสาวมุจลินท์ ม่วงยาน

ตำแหน่ง: งานประกันคุณภาพและความเสี่ยง
เบอร์โทรศัพท์: 6324
อีเมล: mujalin.mu@kmitl.ac.th

นายนันทณัฏฐ์ สมุทระกพงศ์

ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์ งานเว็บไซต์และไอที
เบอร์โทรศัพท์: 6343
อีเมล: nantanat.sa@kmitl.ac.th

นายพัชรพงษ์ รุ่นอ๋อย

ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์ งานคอมพิวเตอร์และโสตฯ
เบอร์โทรศัพท์: 6343
อีเมล: phacharapong.ru@kmitl.ac.th

นางระเบียบ พรหมวิหาร

ตำแหน่ง: งานทะเบียนนักศึกษาระดับปริญญาตรี
เบอร์โทรศัพท์: 6374
อีเมล: rabieb.pr@kmitl.ac.th

นางสาวรัตนาภรณ์ สุวรรณรัตน์

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ประสานงานหลักสูตร สาขาวิชาบริหารธุรกิจบัณฑิต ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรภาษาไทย)
เบอร์โทรศัพท์: 6378
อีเมล: rattanaporn.su@kmitl.ac.th

นางสาวปวีณสุดา เดชประเสริฐ

ตำแหน่ง: งานบัณฑิตศึกษา
เบอร์โทรศัพท์: 6374
อีเมล: paweensuda.de@kmitl.ac.th

นางสาวกมลวรรณ สวยสุขวิชา

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ฝ่ายวารสาร
เบอร์โทรศัพท์: 6334
อีเมล: kamolwan.su@kmitl.ac.th

นางสาวอัญชิกา รำพรรณ์

ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เบอร์โทรศัพท์: 6335
อีเมล: anchika.ra@kmitl.ac.th

นางสาวเมริน มั่นสติ

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ประสานงานหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ
เบอร์โทรศัพท์: 6378
อีเมล: merin.ma@kmitl.ac.th

นางสาวนันทิดา ทองมณี

ตำแหน่ง: นักวิชาการการเงิน
เบอร์โทรศัพท์: 6307
อีเมล: nantida.th@kmitl.ac.th

นายวรวิทย์ ทีทา

ตำแหน่ง: งานอาคารสถานที่
เบอร์โทรศัพท์: 6328
อีเมล: worawit.te@kmitl.ac.th

นางสาวธันยพร มีแต้ม

ตำแหน่ง: นักวิชาการพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์: 6307
อีเมล: tanyaporn.me@kmitl.ac.th

นางสาวชุติมา ชัยชนะ

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ประสานงานหลักสูตร สาขาวิชาบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
เบอร์โทรศัพท์: 6379
อีเมล: chutima.ch@kmitl.ac.th

ว่าที่ร้อยตรีหญิง ณัฐภัทร เมธาดำเกิงหิรัญสุข

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ประสานงานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเป็นผู้ประกอบการระดับโลก (หลักสูตรนานาชาติ)
เบอร์โทรศัพท์: 6001
อีเมล: nattapat.me@kmitl.ac.th

นางสาวพิณณลิณย์ วุฒิประเสริฐ

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ประสานงานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก (หลักสูตรภาษาไทย)
เบอร์โทรศัพท์: 6379
อีเมล: pinnalin.wu@kmitl.ac.th

นายณัฏฐพงศ์ธร สร้อยคำ

ตำแหน่ง: นักวิเทศน์สัมพันธ์
เบอร์โทรศัพท์: 6380
อีเมล: natthapongthorn.so@kmitl.ac.th

นายปาณัสม์ ทันมุข

ตำแหน่ง: งานกิจการนักศึกษา
เบอร์โทรศัพท์: 6328
อีเมล: panat.ta@kmitl.ac.th

นางสาวสิริกร คันโธ

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ประสานงานคณะ (งานแผนและงานพัสดุ)
เบอร์โทรศัพท์: 6284
อีเมล: sirikorn.ka@kmitl.ac.th

นางสาววริฏฐา ปานเพ็ง

ตำแหน่ง: งานทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรศัพท์: 6306
อีเมล: waritha.pa@kmitl.ac.th

นางสาวลีลาพรรษ์ ย้อยสวัสดิ์

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ประสานงานคณะ (งานการเงินและงานทรัพยากรบุคคล)
เบอร์โทรศัพท์: 6284
อีเมล: leelaphun.yo@kmitl.ac.th

นางสาวกานต์พิชชา อสัมภิณวงศ์

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ประสานงานหลักสูตร สาขาวิชาบริหารธุรกิจบัณฑิต ระดับปริญญาเอก หลักสูตรบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
เบอร์โทรศัพท์: 6001
อีเมล: kanpichcha.as@kmitl.ac.th

นางสาวจิรพรรณ พงศ์อัครวานิช

ตำแหน่ง: นักประชาสัมพันธ์
เบอร์โทรศัพท์: 6284
อีเมล: Jiraphan.po@kmitl.ac.th

นายสมหมาย วงษ์อินทร์

ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
อีเมล: sommai.wo@kmitl.ac.th

Miss CIIN MUAN KHAI

ตำแหน่ง: Position Academic Support Staff (International Marketing Officer)
อีเมล: ciin.kh@kmitl.ac.th

นายปฏิณัฐ วิลาวรรณ์

ตำแหน่ง: นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
อีเมล: patinat.wi@kmitl.ac.th

นางสาวปรียาพร แตงรอด

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล: Preyaporn.ta@kmitl.ac.th

หลักสูตร

งานวิจัย

งานวิชาการและบริการสังคม

คณะบริหารธุรกิจ
อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

เบอร์โทรศัพท์ :

02-329-8000 ต่อ 6378 หลักสูตรระดับปริญญาตรี

02-329-8000 ต่อ 6379 หลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

02-329-8000 ต่อ 6001 หลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอก นานาชาติ

02-329-8460 สำนักงานคณบดี

02-329-8459 ทะเบียนคณะ

โทรสาร : 02-329-8460

E-mail: kbs@kmitl.ac.th

 

ติดต่อเรา

คณะบริหารธุรกิจ
อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

เบอร์โทรศัพท์ :

02-329-8000 ต่อ 6378 หลักสูตรระดับปริญญาตรี

02-329-8000 ต่อ 6379 หลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

02-329-8000 ต่อ 6001 หลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอก นานาชาติ

02-329-8460 สำนักงานคณบดี

02-329-8459 ทะเบียนคณะ

โทรสาร : 02-329-8460

E-mail: kbs@kmitl.ac.th