ข่าวสารและกิจกรรม

ข้อมูลผู้ประสานงานหลักสูตร

วีดีทัศน์ของคณะ

ประกาศต่างๆ ของคณะฯ

ขอเชิญบุคลากรที่สนใจส่งบทความเข้าร่วมกับ 4th Global Conference on Entrepreneurship and Economy in an Era of Uncertainty

The 7" National Conference on Business, Informatics, and Management & The 7* International Conference on Business, Informatics, and Management

กิจกรรมสงกรานต์ 2667

Thailand Education Fair in Myanmar in 2024

สัมภาษณ์ TCAS 2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต และ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

โครงการขับเคลื่อนคณะบริหารธุรกิจสู่อนาคต

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง บริษัท พรอพอทูนิตี้ จำกัด กับ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปี 2567 (KBEST 2024)

ทุนยกเว้นหรือลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี สำหรับบุตรบุคลากร พ.ศ. 2566

พิธีมอบรางวัล บุคลากรผู้ทำความดี และคุณประโยชน์ให้กับคณะบริหารธุรกิจ และสถาบันฯ

วันสถาปนาคณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

U-Recommend แนะนำหลักสูตรบริหารธุรกิจ ปี 2024

งาน KMITL Loy Krathong Festival 2023

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566 ณ วัดรัชฎาธิษฐาน

ภาพบรรยากาศวันพระราชทานปริญญาบัตร สจล. ปีการศึกษา 2565

คณะบริหารธุรกิจ ต้อนรับและบรรยายหัวข้อ ด้าน Business and Economics ให้แก่นักศึกษาและอาจารย์ จาก Atma Jaya Catholic University of Indonesia

The 3rd Symposium on Bio-based Chemical and Fuel from Palm Oil

อธิการบดีพบประชาคม

งานมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566

โครงการอบรมและประกวด "The World of Innovative START UP 2023"

ประมวลภาพงาน KMITL Innovation Expo 2023 คณะบริหารธุรกิจ

อาจารย์และนักเรียน จากโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ เข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนของคณะบริหารธุรกิจ

พิธีทำบุญตักบาตรขึ้นปีใหม่คณะบริหารธุรกิจ

บรรยากาศการถ่ายภาพหมู่ของบัณฑิตใหม่ 10-11 ธันวาคม 2565

Dek-D's TCAS FAIR

พิธีบำเพ็ญพระราชกุลศลถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

พิธีวางพวงมาลาถวาย ราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระ ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราช (ร.๔)